Olet täällä

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (ops 2010)

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (ops 2010)
 • Tunnus: YTI1TV111
 • Laajuus: 5 op (135h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Sidonnaisuudet: Kehittämistehtävän työpaja

Oppimistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:

 • Omaa perustiedot tutkimuksen suunnittelusta ja arvioinnista
 • Osaa laatia opinnäytetyöhön sisältyvän kirjallisuuskatsauksen
 • Ymmärtää erilaisten kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien erot

Kuvaus ja sisältö

Johdanto-osuus

 • Yleistä tutkimuksesta ja sen suunnittelusta
 • Kirjallisuuskatsauksen tekeminen
 • Tutkimusmenetelmien vertailua
 • Kurssilla tehtävän harjoitustyön läpikäynti

Kvalitatiivisen tutkimustyön perusteet -osuus

 • Perustiedot laadullisen tutkimuksen tekemiseen liittyvistä asioista
 • Erilaisten laadullisen tutkimuksen menetelmien esittelyä
 • Esimerkkien läpikäyntiä laadullisen tutkimusotteen sisältävistä tutkimuksista

Kvantitatiivisen tutkimustyön perusteet -osuus

 • Perustiedot kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä ICT-alalla
 • Selittävän ja ennustavan mallin konstruoiminen datasta
 • Esimerkkejä kvantitatiivisista ICT-alan tutkimuksista

Kirjallisuuskatsaus-osuus

 • Perustiedot opinnäytetyöhön sisältyvän kirjallisuuskatsauksen tekemisestä
 • Eri kirjallisuuslähteistä koostuvan synteesin laatiminen
 • Kirjallisuuslähteiden hakeminen, valinta ja arviointi

Tutkimussuunnitelma-osuus

 • Perustiedot tutkimuksen suunnittelusta
 • Opinnäytetyöraportin rakenteen hahmottelu
 • Opinnäytetyöhön liittyvä tutkimusprosessi

Ennakkotehtävät:

lähiopetuskerroille opiskelija tekee aiheeseen liittyviä ennakkotehtäviä

Harjoitustöiden esitykset

Kurssin yhteenveto ja palaute
Opiskelija tekee kaksi harjoitustyötä, joihin kuuluu

 • Opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen laatiminen sekä
 • Opinnäytetyön tekemiseen liittyvän tutkimussuunnitelman, jossa käytetään esimerkiksi tällä kurssilla läpikäytyä tutkimusmenetelmää. Harjoitustyöhön liittyy sekä tutkimussuunnitelman kirjoittaminen että sen esittely

Harjoitustöiden esitykset

Kurssin yhteenveto ja palaute

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 8 x 4 t = 32 t
Etäopiskelu (harjoitukset ja harjoitustyö) 102 t
Oman oppimisen arviointi 1 t
Yhteensä 135 t

Oppimateriaali

Berndtsson, M. et al.: Thesis Projects, 2008

Metsämuuronen: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä

Ojasalo, K. et al.: Kehittämistyön menetelmät, 2009

Lisäksi aiheeseen liittyviä artikkeleita, materiaali määritellään tarkemmin opintojakson aikana.

Vastuuopettajat

Ari Alamäki, Pasila

Jouni Soitinaho, Pasila

Arviointi

Tutkimussuunnitelma 60 %, esitys 20 % ja aktiivisuus 20 %.

Asteikko: 0-5

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.