Olet täällä

Yritysvastuu - (virtuaalinen non-stop)

Yritysvastuu - (virtuaalinen non-stop)

Tunnus: WOR8RZ001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: non-stop
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaa-valintainen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet ja toimijatasot
•    tunnistaa eri toimialojen merkittävimpiä vaikutuksia toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan
•    ymmärtää yritysvastuun osana tuloksellista liiketoimintaa
•    tuntee omaan ammattiosaamiseensa liittyviä kestävän kehityksen mukaisia periaatteita ja työ- & toimintatapoja
•    osaa perusperiaatteet vastuullisen liiketoiminnan johtamisesta ja tärkeimmistä työkaluista

Sisältö
•    Yritysvastuun läpileikkaus
•    Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Taloudellinen vastuu
•    Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Sosiaalinen vastuu
•    Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Ekologinen vastuu
•    Toimitusketjun vastuullisuus
•    Vastuullisuuden toteuttaminen
•    Vastuullisuusviestintä
•    Vastuullinen kuluttaminen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija nimeää joitakin vastuulliseen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä
Opiskelija tuntee joiltakin osin yritysvastuun vaikuttavuutta
Opiskelija määrittelee vastuullisuuden osa-alueet toteavasti
Opiskelija nimeää erilaisia yritysvastuun toteuttamistapoja ja työkaluja
Opiskelija kuvailee vastuulliseen kuluttamiseen sisältyviä asioita

Arvosana 3
Opiskelija selittää vastuulliseen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä ja antaa esimerkkejä ilmiöiden välisistä riippuvuussuhteista.  
Opiskelija vertailee joiltakin osin yritysvastuun vaikuttavuutta eri toimialoilla
Opiskelija esittelee toimitusketjujen sidonnaisuutta yritysvastuuseen
Opiskelija kuvailee esimerkkien avulla vastuullisuuden osa-alueita
Opiskelija esittelee sujuvasti vastuulliseen kuluttamiseen sisältyvää kysyntää ja tarjontaa
Opiskelija kertoo esimerkkejä, miten yritysvastuuta toteutetaan ja työkaluja hyödynnetään

Arvosana 5
Opiskelija arvioi vastuulliseen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista.
Opiskelijalla on perusteltuja näkemyksiä yritysvastuusta
Opiskelija ehdottaa ideoita uusiksi toimintatavoiksi eri toimijoiden välillä ja yli toimialarajojen
Opiskelija ideoi, miten vastuullista kuluttamista voisi tuoda uudella tavalla eri kohderyhmille
Opiskelija arvioi eri yritysten toimintatapoja vastuullisuuden näkökulmasta ja ehdottaa relevantteja kehitysehdotuksia

Työelämäyhteydet
Kurssilla tutkitaan olemassa olevien yritysten yritysvastuuta.

Kansainvälisyys
Vastuullisuutta tarkastellaan osana globaalia liiketoimintaa.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: Itsenäinen opiskelu verkossa ja oppimistehtävien suorittaminen
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Mia Tarhanen, Haaga