Olet täällä

Valmennustoiminnan resurssit ja yrittäjyys

Valmennustoiminnan resurssit ja yrittäjyys

Tunnus: WOR2SV001

Laajuus: 7 OP

Ajoitus: Lukukaudet 3-4

Kieli: Suomi

Opintojakson taso: Syventävät opinnot  

Opintojakson tyyppi: Pakollinen

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee valmennusorganisaation taloushallinnon perusteet ja ymmärtää valmennuksen toimintaedellytysten resurssien merkityksen työyhteisössään. Hän hallitsee yrittäjyyteen perustuvan valmennustoiminnan periaatteet ja pystyy tuotteistamaan valmennussektorin osa-alueita. Opiskelija ymmärtää arkivalmennuksen talousrealiteetit ja pystyy suunnittelemaan oman valmennusorganisaation taloutta ja hallitsee hyvän talous- ja henkilöstöhallinnon periaatteet.

 

Sisältö:

  • Valmennustoiminnan resurssit
  • Yrittäjyys valmennustoiminnassa
  • Taloushallinnon perusteet

 

Lähtötaso ja yhteys muihin oppiaineisiin: Ei edeltäviä opintoja.

 

Arviointi: Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Ymmärtää resurssien merkityksen valmennustoiminnassaan ja työyhteisössään. Tiedostaa työyhteisönsä työilmapiirin ja henkilöstöhallinnon merkityksen omalle valmennustoiminnalleen ja ymmärtää yrittäjähenkisyyden ja yrittäjyyden mahdollisuudet valmennustoiminnan kehittämiselle.

Arvosana 3

Pystyy seuraamaan oman valmennustoimintansa ja työyhteisönsä resursseja. Pystyy ylläpitämään hyvää työilmapiiriä omassa työyhteisössään ja toimimaan yrittäjähenkisesti valmennusalalla.

Arvosana 5

Pystyy kehittämään oman valmennustoimintansa ja työyhteisönsä resursseja ja kehittämään oman työyhteisönsä työilmapiiriä ja henkilöstöhallinnon mahdollisuuksia. Pystyy yrittäjähenkisesti kehittämään valmennusalaa ja luomaan alalle uusia tuotteita.

 

Työelämäyhteydet: Opiskelija tekee yhteistyötä oman työnantajansa, paikallisten yhteistyökumppaniensa ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

 

Kansainvälisyys: Opintojen aikana opiskelija tekee yhteistyötä kansainvälisten urheilujärjestöjen ja oman toimialueensa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Oppimistavat: Tämän opintojakson osaamistavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti omassa työssä oppimalla ja työelämäprojekteihin tai muihin projekteihin osallistumalla. Muut alla olevat oppimistavat täsmentyvät opintojen edetessä:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Vastuuopettaja: Kari Savolainen