Olet täällä

Dubai kansainvälisen hospitality-uran mahdollistajana

Dubai kansainvälisen hospitality-uran mahdollistajana

Tunnus: TOU8RL013
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: periodi 3 ja intensiiviviikko 12/2019
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti kolmannen vuoden opiskelijoille ja vain Haagan restonomiopiskelijoille.

Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden näkökulmaa ja tietämystä kansainvälisestä hotelli-, ravintola- ja matkailualan toimintaympäristöstä, yrityksistä ja paikalliskulttuurista. Opintojakson tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle kansainvälisen hospitality- ja matkailu-uran aloittaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    Ymmärtää ja tuntee hospitality- ja matkailualan yritystoimintaa Dubaissa ja arabimaissa
•    Tuntee ja omaa kokemusta kansainvälisestä palvelukulttuurista
•    Ymmärtää palveluliiketoiminnassa työskentelyn haasteet ja vaatimukset monikulttuurisessa kontekstissa
•    Osaa työskennellä kansainvälisessä hospitality-alan yrityksessä
•    Omaa valmiudet työskennellä valmistumisen jälkeen esimiestehtävissä monikulttuurisessa työympäristössä

Sisältö
•     Kulttuurin ja uskonnon haasteet ja vaatimukset hospitality-alalle
•    Palvelukulttuuri Dubaissa ja arabimaailmassa
•    Yritysten toimintaympäristö Dubaissa
•    Yrityskäynnit hotelli-, ravintola- ja matkailu-alan yrityksiin
•    Työharjoittelu (4-5 päivää) Dubain yhteistyöyrityksessä hospitality- ja tapahtumatehtävissä
 
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti kolmannen vuoden opiskelijoille ja vain Haagan restonomiopiskelijoille.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osallistuu kurssin tapaamisiin, annetun ryhmätehtävän tekemiseen ja esittämiseen ennen matkaa. Opiskelija on mukana opintomatkan kaikissa vierailukohteissa ja osallistuu työharjoitteluun Dubaissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija laatii oppimispäiväkirjan ohjeistuksen mukaisesti.

Arvosana 3
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti kurssin tapaamisiin ja ryhmätehtävän tekemiseen ennen opintomatkaa. Opiskelija on aktiivisesti mukana opintomatkalla ja pyrkii verkostoitumaan alan yritysten kanssa. Opiskelija osallistuu vastuuntuntoisesti ja aktiivisesti työharjoitteluun Dubaissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija havainnoi ja pohtii oppimispäiväkirjassaan omaa oppimistaan kurssin aikana ja pohtii opintomatkalla ja työharjoittelussa havaitsemiensa asioiden merkitystä yrityksille, alalle sekä omalle uralleen.

Arvosana 5
Opiskelija toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti opintomatkalla. Hän verkostoituu alan yrityksiin ja edustaa Haaga-Heliaa esimerkillisesti. Opiskelija toimii proaktiivisesti työharjoittelun aikana ja suorittaa saamansa tehtävät vastuullisesti ja huolellisesti. Opiskelija toimii dynaamisesti ja oma-aloitteisesti kaikkien tehtävien osalta ja hän pystyy oppimispäiväkirjassaan havainnoimaan kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä asioita ja analysoimaan kriittisesti niiden merkitystä sekä yritykselle, alalle että omalle uratavoitteilleen.

Työelämäyhteydet
Opintojakso koostuu yritysvierailuista hotelli-, ravintola- ja matkailualan yrityksiin sekä 4-5- päivän käytännön työharjoittelusta hospitality- ja matkailualan yrityksessä Dubaissa

Kansainvälisyys
Liiketoimintaa ja toimintaympäristöä tarkastellaan kansainvälisestä näkökulmasta. Kurssilla on kansainvälisiä luennoitsijoita ja kurssiin sisältyvä työharjoittelu tapahtuu monikulttuurisessa työympäristössä Dubaissa.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja työharjoittelu Dubaissa.
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Salla Ursin, Haaga
Heikki Ursin, Haaga