Olet täällä

Opintomatka Dubai

Opintomatka Dubai

Tunnus: TOU8RL006
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: intensiiviviikko 12/2020
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille ja vain Haagan restonomiopiskelijoille.

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden näkökulmaa ja tietämystä kansainvälisestä hotelli-, ravintola- ja matkailualan toimintaympäristöstä ja yrityksistä opintomatkalla tehtävien yritysvierailujen avulla. Mahdollisuus osallistua opintomatkan suunnitteluun.

Huomio! Opintomatka on maksullinen ja opiskelijan osuus on noin 800–900€.
Opintojaksolle on erityisilmoittautuminen. Lisätietoja ilmoittautumisesta tulee myöhemmin.

Kolme ryhmäkokoontumista ennen matkaa ja yksi ryhmäkokoontuminen matkan jälkeen. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Opintomatka on viikolla 12/2019.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•    Ymmärtää syvemmin kansainvälistä palvelukulttuuria ja yritystoimintaa
•    Laajentaa ymmärrystä Suomen vahvuuksista ja heikkouksista kansainvälisessä toimintaympäristössä
•    Tiedostaa yhteistyökoulumme Emirates Academyn koulutuksen pääperiaatteet ja saa käytännön näkemystä opiskelusta ulkomailla

Sisältö
•    Opintomatkan suunnittelu ja toteuttaminen
•    Yrityskäynnit hotelli-, ravintola- ja matkailu-alan yrityksiin
•    Aktiivinen ja positiivinen osallistuminen Haaga-Helian edustajana koko opintomatkan aikana
•    Kansainvälisyys ja palvelukulttuuri
       
Työelämäyhteydet
Opintojakso koostuu yritysvierailuista hotelli-, ravintola- ja matkailualan yrityksiin

Oppimistavat
Lähiopetus            12h
Opintomatka         68h
Oman oppimisen arviointi 1h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija ei voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettaja
Salla Juustila, Haaga

Oppimateriaalit
Ilmoitetaan opintojaksolla
Yritysten edustajien luentomateriaali

Arviointi
Oppimispäiväkirja
Aktiivinen osallistuminen ryhmätapaamisiin ennen matkaan ja osallistuva läsnäolo opintomatkalla.

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija on mukana opintomatkan kaikissa vierailukohteissa. Opiskelija osallistuu ryhmätehtävän  tekemiseen ja esittämiseen ennen matkaa sekä toimii ryhmässä sovitun roolijaon mukaisesti matkanjohtajana opintomatkan aikana. Opiskelija laatii oppimispäiväkirjan ohjeistuksen mukaisesti ja pystyy mainitsemaan valitsemansa teeman mukaisia asioita oppimispäiväkirjassa.

Arvosana 3
Opiskelija on aktiivisesti mukana opintomatkalla ja pyrkii verkostoitumaan alan yritysten kanssa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ryhmätehtävän tekemiseen ja toimii omatoimisesti sekä vuorovaikutteisesti matkanjohtajan tehtävissä opintomatkan aikana. Opiskelija havainnoi ja pohtii oppimispäiväkirjassaan valitsemansa teeman mukaisia asioita opintomatkan aikana ja vertailee niiden merkitystä yritykselle sekä alalle.

Arvosana 5
Opiskelija toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti opintomatkalla. Hän verkostoituu alan yrityksiin ja edustaa Haaga-Heliaa esimerkillisesti. Opiskelija toimii aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kaikkien tehtävien osalta ja hän pystyy oppimispäiväkirjassaan havainnoimaan valitsemansa teeman mukaisia asioita ja analysoimaan kriittisesti niiden merkitystä sekä yritykselle että alalle.