Olet täällä

Ruokamatkailu

Ruokamatkailu

Tunnus: TOU2RR001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää matkailun ja ruokamatkailun kokonaiskuvan ja merkityksen
• tuntee tärkeimmät matkailun ja ruokamatkailun kohderyhmät
• ymmärtää ruuan ja juoman tärkeäksi, elämykselliseksi osaksi matkailua
• osaa tuotteistaa ja tuottaa elämyksellisiä, esteettisiä sekä kannattavia elementtejä ruokamatkailuun
• osaa suunnitella ja valmistaa kotimaisille ja kansainvälisille ruokamatkailijoille sopivaa ruokaa 

Sisältö
• Matkailu ja ruokamatkailu käsitteenä, ruokatuotteen tuoma lisäarvo matkailuelinkeinolle
• Matkailun ja ruokamatkailun kohderyhmiin tutustuminen
• Palvelumuotoilu osana tuotteistamista ja suunnittelua
• Elämyksellisen ruokatuotteen suunnittelu ja toteutus käytännössä kannattavuus huomioiden

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Hahmottaa, mitä on matkailu, ruokamatkailu ja niiden tärkeimmät kohderyhmät. Osaa suunnitella ja valmistaa ohjatusti kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille sopivaa ruokaa.

Arvosana 3
Ymmärtää, mitä on matkailu, ruokamatkailu ja niiden tärkeimmät kohderyhmät sekä osaa kertoa niistä. Osaa suunnitella ja valmistaa kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille ruokaa erilaisiin toimintaympäristöihin joitakin palvelumuotoilun ajatuksia hyödyntäen.

Arvosana 5
Ymmärtää ruokamatkailun kokonaisvaltaisen ja nousevan merkityksen osana matkailun kenttää. Osaa kehittää kannattavia ruokamatkailutuotteita kohderyhmälähtöisesti hyödyntäen paikallisia raaka-aineita ja ruokakulttuuria, estetiikkaa, tarinointia. On omaksunut monia ruokaelämysten tuottamiseen ja palvelumuotoiluun liittyviä elementtejä ja osaa soveltaa niitä suunnittelu- ja toteutustyössä itsenäisesti, luovasti ja idearikkaasti.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yrityksen toimeksiannosta ja/tai tehdään mahdollisia yritysvierailuja ja/tai opintojaksolla käy yritysvieraita.

Kansainvälisyys
Kehitetään suomalaista ruokamatkailua kansainvälisille markkinoille. Opintojaksolla tutustutaan myös siihen, mitä ruokamatkailussa tapahtuu maailmalla.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Kristiina Adamsson, Haaga
Birgitta Nelimarkka, Haaga