Olet täällä

Kyselytutkimus tuloksiksi

Kyselytutkimus tuloksiksi

Tunnus: TOO8LH102
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojakso on hyödyllinen etenkin opiskelijoille, jotka ovat laatimassa projektiin tai opinnäytetyöhön liittyvää määrällistä kyselytutkimusta. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi Analysointiosaamisen jälkeen.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa luoda, toteuttaa ja analysoida määrällisen kyselytutkimuksen webropol- ja SPSS-tilasto-ohjelmistolla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nettikyselyn suunnittelun, toteutuksen ja tilastollisen aineiston tuottamisen SPSS:llä tehtävää analysointia varten.
 • ymmärtää SPSS-ohjelman roolin kyselytutkimuksen analysoinnissa.
 • osaa valita edellytysvaatimusten mukaisesti oikeat analysointitavat.
 • hallitsee tulosten tulkinnan ja raportoinnin perusperiaatteet.

Osaamistaso 1: Opiskelija

 • suoriutuu ohjatusti lomakkeen laatimisesta, aineiston analysoinnista ja tulosten tulkinnasta.

Osaamistaso 3: Opiskelija

 • hallitsee hyvin web-lomakkeen laatimisen ja SPSS:n perusanalyysit.
 • osaa itsenäisesti tehdä kuvailevat analyysit webropol- ja SPSS-ohjelmien avulla,

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa itsenäisesti valita oikeat analysointimenetelmät.
 • hallitsee hyvin SPSS:n merkitsevyystestaukset ja niiden tulkinnat.
 • osaa tulkita tuloksia ja raportoida Haaga-Helian raportointiohjeen mukaisesti.

Työelämäyhteydet
Opintojakson esimerkit ja tehtävät ovat työelämälähtöisiä.

Sisältö

 • Kyselylomakkeen luominen ja tiedon keruun toteutus webropol-ohjelmalla
 • SPSS-havaintomatriisin luominen: muuttujien määrittely, aineiston syöttö, muuttujien luokittelu
 • Frekvenssitaulukot ja niiden muotoilu raporttikelpoisiksi
 • Kuviot ja niiden muotoilu raporttikelpoisiksi
 • Tunnusluvut: sijainti- ja hajontaluvut sekä jakauman muotoa kuvailevat luvut
 • Ristiintaulukointi
 • Korrelaatiot ja regressioanalyysi
 • Tulosten yleistäminen perusjoukkoon: luottamusvälit ja merkitsevyystestaus

Oppimistavat

Lähiopetus ja tuntiharjoitukset
Haaga-Helian opintojaksoihin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointitehtävä.

Arviointitavat

Tentti 40 %

Oppimistehtävät 60 %

Vastuuopettaja(t)
Pirjo Saaranen

Oppimateriaalit
Saaranen, P. 2018. Kyselytutkimuksen analysointi SPSS-ohjelmalla

Akin menetelmäblogi: https://tilastoapu.wordpress.com/spss/

Muu opettajan ilmoittama materiaali.