Olet täällä

Word-jatkokurssi

Word-jatkokurssi

Tunnus: TOO8LH007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut TOO1LH001 Henkilökohtainen tietojenkäsittely -opintojakson tai vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa

  • soveltaa tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmien monipuolisia sekä aikaa että työtä säästäviä ominaisuuksia erilaisissa asiakirjoissa ja esitysmateriaaleissa Suomen asiakirjastandardien mukaisesti
  • laatia laajoja kirjoitteita ja käyttää näissä ohjelman mahdollisuuksia
  • tehdä yrityksen tarpeisiin monipuolisia lomakkeita, joukkokirjeitä ja tarroja
  • laatia esitysgrafiikkaohjelmalla kuvia ja tehosteita sisältävän esityksen.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia parantaa kirjoitteiden ja esitysmateriaalin laatua sekä lisätä työn tuottavuutta.

  • Suomen asiakirjastandardien soveltaminen asiakirjoihin
  • Sisällysluettelon sekä kuvio- ja taulukkoluetteloiden tekeminen, kirjanmerkit ja viittaukset, yhdistämistoiminnot esim. joukkokirjeissä ja tarroissa
  • Tyylien ja asiakirjamallien käyttäminen, kehitystyökalut ja lomakkeiden laatiminen
  • Työtä helpottavien makrojen nauhoittaminen sekä ohjelman työkalujen muuttaminen oman työn tarpeiden mukaisesti
  • Laajojen kirjoitteiden tekoa helpottavia toimintoja esim. ylä- ja alatunnisteet, rakenneosat, automaattiset tekstit sekä grafiikan, kuvien ja eri ohjelmista saatavien tiedostojen yhdistäminen tekstiin, piirtotyökalut ja monipuolisen esitysgrafiikan teko sekä kuvien skannaaminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opetuksessa käytetään tukena oppimisympäristöä. Opiskelumateriaalissa olevat mallit ja esimerkit ovat yrityselämän asiakirjoja ja esityksiä. Etätehtävinä opiskelija suunnittelee ja ratkaisee työhönsä tai opiskeluunsa liittyviä todellisia käytännön tehtäviä. Opintojaksolla tehdyt harjoitukset ja tehtävät soveltuvat hyvin opiskelijan opiskelun aikana keräämäänsä portfolioon.

Opintojakso toteutetaan myös virtuaali- sekä intensiivitoteutuksena.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi halutessaan osoittaa osaamisensa opintojakson aiheista esittämällä portfolion itse laadituista töistä ennen opintojakson alkua.  Opiskelija voi saada portfoliolla hyväksytyksi koko opintojakson tai sen osan.  Mahdolliset puuttuvat osiot opiskelija suorittaa osallistumalla opintojakson toteutukseen.

Vastuuopettaja

Raija Niemelä

Oppimateriaalit

Ornanet - Tekstinkäsittelyn sähköinen opintomateriaali
Harjoitus- ja ohjeaineisto

Oheismateriaali:
Manu, Petri: Word 2013 - selkeyttä asiakirjoihin. Docendo.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelija tuntee ohjelman käsitteitä ja ohjelman keskeiset toiminnot. Opiskelija tuntee ohjelman käsitteet ja melko laajasti sen toiminnot. Opiskelija hallitsee ohjelman käsitteet ja toiminnot monipuolisesti.
Taidot Opiskelija selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä ja osaa käyttää ohjelman perustoimintoja hyvin.
Opiskelija tuntee Suomen asiakirjastandardin.
Opiskelija osaa käyttää ohjelman toimintoja sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa soveltaa asiakirjastandardia omissa töissään.
Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja monipuolisesti ja soveltaa niitä laajasti käytännön tehtävis-sä.
Opiskelija tuntee asiakirjastandardin ja soveltaa sitä asiantuntemuksella.
Pätevyys Ohjelman laajempien toimintojen soveltaminen itsenäisesti vaativampiin tehtäviin on vähäistä. Opiskelija pystyy löytämään uusia ratkaisuja työhönsä käyttäen ohjelman toimintoja monipuolisesti. Opiskelijalla on vahvat taidot ja varmaa osaamista. Hän pystyy itsenäisesti löytämään uusia ja tehokkaita ratkaisuja ja käyttämään ohjelman monipuolisia mahdollisuuksia uusissa tilanteissa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %
Etätehtävät 50 %

Opiskelija saa palautteen opettajalta jokaisesta itsenäisesti tekemästään työstä oppimisympäristön kautta, jolloin myös muut opiskelijat voivat oppia esimerkeistä sekä palautteesta.
Opiskelijan opintomenestys arvioidaan tehtyjen henkilökohtaisten tehtävien sekä tentin arvosanan perusteella.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.