Olet täällä

Yrityksen julkaisut ja kuvankäsittely

Yrityksen julkaisut ja kuvankäsittely

Tunnus: TOO8LH005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, vaihtoehtoinen opintojaksolle TOO8LH005B

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut TOO1LH001 Henkilökohtainen tietojenkäsittely -opintojakson tai vastaavat tiedot. Opintojakso soveltuu hyvin täydennykseksi Markkinointiviestinnän opintokokonaisuuteen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee graafisen suunnittelun periaatteet ja osaa soveltaa niitä suunnitellessaan ja luodessaan yrityksen julkaisuja
  • osaa tuottaa erilaisia yrityksen julkaisuja kuten yrityslehti, vuosikertomus, esite, ilmoitus tms. julkaisuohjelmaa käyttäen
  • osaa tuottaa, käsitellä ja viimeistellä julkaisuihin sijoitettavan grafiikan ja kuvat kuvankäsittely- tms. ohjelmalla
  • oppii suunnittelemaan ja tuottamaan julkaisu-, kuvankäsittely- ja muita tarvittavia ohjelmia käyttämällä yrityksen graafisen tavallisimpia lomakkeita ja tunnuksia

Sisältö

  • Julkaisun suunnitteleminen ja toteuttaminen: taitto, typografia, kuvitus, värit, graafiset korostuskeinot
  • Yrityksen julkaisujen esim. yrityksen lehden, esitteen, vuosikertomuksen (sisältäen mm. kuvia, grafiikkaa, kaavioita, taulukoita) suunnitteleminen ja toteuttaminen julkaisu-, kuvankäsittely- ym. ohjelmilla
  • Painettavaan/tulostettavaan julkaisuun ja verkkojulkaisuun sijoitettavien kuvien valinta ja käsittely kuvan käyttö- ja sijoitustarkoituksen mukaan

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja/tai itsenäisestä työskentelystä sekä virtuaaliopinnoista verkko-oppimisympäristössä.
Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso toteutetaan sekä verkko- että lähitoteutuksena.
Verkkototeutuksessa opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen palauttamalla viikoittaiset tehtävät verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija saa viikoittain arvion tehtävistään, minkä jälkeen hän voi palauttaa korjatun version, joka arvostellaan uudelleen. Tarvittaessa on mahdollista saada lähiopastusta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi halutessaan osoittaa osaamisensa opintojakson aiheista esittämällä portfolion itse laadituista töistä ennen opintojakson alkua.  Opiskelija voi saada portfoliolla hyväksytyksi koko opintojakson tai sen osan.  Mahdolliset puuttuvat osiot opiskelija suorittaa osallistumalla opintojakson toteutukseen.

Vastuuopettaja

Vuokko Vanhala-Nurmi

Oppimateriaalit

Korkeila, Sampo – Lammela, Miika – Paananen, Petteri: Julkaisijan toivepaketti. WSOY, 2012
Ohjelmien oppaat ja käyttöohjeet.
Oppimisympäristön harjoitus- ja ohjeaineisto.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä, mutta kokonaiskuva ohjelmien toiminnasta puuttuu.

Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet.

Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.

Taidot

Opiskelija selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä ja osaa käyttää ohjelmien perustoimintoja.

Opiskelija osaa ohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija ymmärtää julkaisun ja kuvankäsittelyn keskeiset periaatteet.

Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja monipuolisesti ja sujuvasti sekä soveltaa niitä käytännön tehtävissä..

Pätevyys

Ohjelmien toimintojen soveltaminen vaativampiin tehtäviin on vähäistä.
 

Opiskelija pystyy löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
 

Opiskelijalla on vahvat taidot ja hän pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %
Etätehtävät 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.