Olet täällä

Verkkojulkaisujen tekeminen

Verkkojulkaisujen tekeminen

Tunnus: TOO8LH004
Laajuus: 3 op (80 h)
Ajoitus: 1. lukukausi tai myöhemmin
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tietää www:n periaatteet, miten verkkosivu laaditaan, tuntee työkalut
 • ymmärtää www-sivun rakenteen
 • osaa koodata validin www-sivun sekä osaa tulkita verkkosivun koodia
 • tuntee verkkojulkaisun suunnittelun vaiheet
 • tuntee verkkojulkaisun käytettävyyden ja visuaalisen suunnittelun periaatteet sekä osaa soveltaa niitä suunnitellessaan ja luodessaan verkkojulkaisuja
 • tietää hakukoneoptimoinnin ja responsiivisen suunnittelun merkityksen www-sivun suunnittelussa
 • osaa suunnitella ja toteuttaa verkkojulkaisun

Sisältö

 • verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen vaiheet
 • www-sivun luominen koodaamalla ja Dreamweaverilla
 • verkkopalvelun visuaalinen (typografia, sommittelu, kuvat, layout ym.) suunnittelu
 • verkkopalvelun käytettävyys ja sen arviointi
 • hakukoneoptimointi
 • responsiivinen suunnittelu
 • verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista, itsenäisestä työskentelystä sekä virtuaaliopinnoista verkko-oppimisympäristössä.
Lähiopetus ja kirjalliset kokeet 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi halutessaan osoittaa osaamisensa opintojakson aiheista esittämällä portfolion itse laadituista töistä ennen opintojakson alkua.  Opiskelija voi saada portfoliolla hyväksytyksi koko opintojakson tai sen osan.  Mahdolliset puuttuvat osiot opiskelija suorittaa osallistumalla opintojakson toteutukseen.

Vastuuopettaja

Mirja Jaakkola

Oppimateriaalit

Opetusmonisteet, oppaat, ohjelmien käyttöohjeet ja www-materiaali.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä, mutta kokonaiskuva aiheesta  toiminnasta puuttuu.

Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet.

Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.

Taidot

Opiskelija selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä ja osaa luoda yksinkertaisen www-sivun/sivuston.

Opiskelija osaa luoda itsenäisesti perustoimintoja sisältävän verkkojulkaisun

Opiskelija osaa luoda monipuolisen verkkojulkaisun .

Pätevyys

Ohjelmien toimintojen soveltaminen vaativampiin tehtäviin on vähäistä.
 

Opiskelija pystyy löytämään omia ratkaisuja verkkojulkaisun tekemiseen. Opiskelija osaa soveltaa malleja ja ohjeita.

Opiskelijalla on vahvat taidot ja hän pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti löytämään uusia ratkaisuja verkkojulkaisujen tekemiseen.
Opiskelija soveltaa malleja ja ohjeita itsenäisesti ja sujuvasti omaan työhönsä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 50 %
Oppimistehtävät 30 %
Läsnäolo 20%