Olet täällä

Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA

Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA

Tunnus: TOO2LK002S
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen                               

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysehdot: Financial Modeling using Excel  (TOO2LK001)
Ei sidonnaisuuksia muihin kursseihin. Excelin perusosaaminen on välttämätöntä kurssista selviytymiseksi. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät finanssialalla.

Tavoitteet

Kurssilla edelleen syvennetään opiskelijan Excel –osaamista ja tutustutaan Excelin VBA (Visual Basic for Application) kieleen. Opiskelija tuntee Excelin ja VBA:n rahoituksen näkökulmasta ja kykenee näiden tehokkaaseen käyttöön. VBA:n avulla Excelillä toteutettavia laskentaprosesseja voidaan yksinkertaistaa ja automatisoida.            

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Excelin VBA kieleen ja käydään läpi sen perustoiminnallisuudet. Kurssi on mahdollisimman käytäntöpainotteinen ja kurssilla käydään mm. läpi VBA:n

  • Jos -lauseke
  • Toistorakenteet
  • Moduulit
  • Lomakkeet
  • Muuttujat ja niiden näkyvyys
  • Aliohjelmat ja funktiot

Kurssin käytäntöpainotteisuudesta johtuen opiskelijan aktiivinen osallistuminen tunneille ja kotitehtävien tekeminen on välttämätön edellytys tentistä suoriutumiselle.

Oppimateriaali

Luentomonisteet ja materiaalit
Oheismateriaali
Vaihekoski, M. 2004. Rahoitusalan sovellukset ja Excel. WSOY

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Christian Brade

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

 Tiedot

 Tuntee joiltain osin Excelin VBA:n perusteet.

 Tuntee Excelin VBA:n perusteet.

 Tuntee hyvin Excelin VBA:n perusteet.

 Taidot

 Osaa jonkin verran käyttää VBA:ta Excelin kanssa.

 Osaa käyttää VBA:ta Excelin kanssa.

 Osaa käyttää hyvin VBA:ta Excelin kanssa.

 Pätevyys

 Kykenee teoreettisella tasolla itsenäiseen toimintaan.

 Kykenee opastettuna itsenäiseen toimintaan.

 Kykenee itsenäiseen toimintaan.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.