Olet täällä

Rahoituksen mallintaminen Excelillä

Rahoituksen mallintaminen Excelillä

Tunnus: TOO2LK001S
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysehdot: Tietojenkäsittely 1 ja 2. ja Rahoituksen perusteet 1 ja 2. Excelin perusosaaminen on välttämätöntä kurssista selviytymiseksi. Ei suoria sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Arvonmääritys finanssialalla.

Tavoitteet

Kurssilla syvennetään opiskelijan rahoituksen ja Excelin osaamista. Opiskelija tuntee Excelin rahoituksen näkökulmasta ja kykenee sen tehokkaaseen käyttöön. Opiskelija osaa hyväksikäyttää myös Excelin valmiita rahoitusfunktioita. Opiskelija kykenee tutkimaan ja mallintamaan esim. Joukkovelkakirjan kuponkikoron muutoksen vaikutusta joukkovelkakirjan duraatioon.

Sisältö

Kurssi on mahdollisimman käytäntöpainotteinen ja kurssilla tehdään lukuisia harjoituksia, mm:

  • JVK- ja Duraatiolaskurit
  • Arvojen tuonti ulkoisista lähteistä
  • Yksinkertainen salkunhallintajärjestelmä
  • Valuuttaposition hallintajärjestelmä
  • REPO – laskurit
  • DEPO – laskurit

Kurssin käytäntöpainotteisuudesta johtuen opiskelijan aktiivinen osallistuminen tunneille ja kotitehtävien tekeminen on välttämätön edellytys tentistä suoriutumiselle.

Oppimateriaali

Luentomonisteet ja materiaalit
Oheismateriaali
Vaihekoski, M. 2004. Rahoitusalan sovellukset ja Excel. WSOY

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Christian Brade

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee joiltain osin Excelin käytön rahoituslaskennassa.

Tuntee Excelin käytön rahoituslaskennassa.

Tuntee hyvin Excelin käytön rahoituslaskennassa.

Taidot

Osaa jonkin verran käyttää Exceliä rahoituslaskennassa.

Osaa käyttää Exceliä rahoituslaskennassa.

Osaa käyttää hyvin Exceliä rahoituslaskennassa.

Pätevyys

Kykenee teoreettisella tasolla itsenäiseen toimintaan.

Kykenee opastettuna itsenäiseen toimintaan.

Kykenee itsenäiseen toimintaan.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 100%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.