Olet täällä

Tietotekniset välineet

Tietotekniset välineet

Tunnus: TOO1TA001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi*
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

*Tämä opintojakso voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti verkko-opintojaksona tunnuksella TOO8HH001.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Osaa luoda standardinmukaisia asiakirjoja, raportteja, tutkielmia ym. pitkiä asiakirjoja sisällys-, kuva- ja taulukkoluetteloineen.
 • Osaa laatia taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen kaavoja ja funktioita sisältäviä taulukoita sekä luoda taulukon tiedoista käytettävyydeltään hyvän kaavion.
 • Tuntee hyvän esityksen laatimisperiaatteet sekä osaa luoda esitysgrafiikkaohjelmaa käyttäen selkeän esityksen.
 • Osaa käyttää tehokkaasti tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa ja hallitsee niiden yhteiskäytön.
 • Pystyy hyödyntämään oppimiaan taitoja muissa opinnoissaan ja työssään.

Sisältö

Tekstinkäsittely

 • standardin mukaiset asiakirjat ja raportit
 • kuvat, taulukot

Taulukkolaskenta

 • kaavat, yleisimmät funktiot
 • kaaviot: oikean kaavion valinta ja käytettävyydeltään hyvän kaavion laatiminen

Esitysgrafiikka

 • ohjeita esityksen laatimiseen ja pitämiseen
 • esityksen kirjallinen ilmaisu
 • kuvat, kaaviot, taulukot
 • esityksen tehosteet

Työelämäyhteydet

Lähiopetuksessa, itsenäisessä opiskelussa ja tehtävissä otetaan huomioon mahdollisimman paljon työelämässä tarvittavia taitoja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso voidaan suorittaa osallistumalla lähiopetukseen ja/tai opiskelemalla itsenäisesti verkko-oppimateriaalin avulla sekä tekemällä viikottaiset etätehtävät.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Näyttö

Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa - Etäkurssina

Kurssi etämuotoisena sisältää yhden tapaamisen opettajan kanssa ja kokeen. Kurssin aloitustapaamisessa opettaja antaa ohjeet tehtävien suorittamiseen ja kokeeseen valmistautumiseen. Opiskelijoilla on noin kaksi kuukautta suorittaa etätehtävät ja valmistautua kokeeseen

Vastuuopettajat

Outi Valkki, Malmi
Vuokko Vanhala-Nurmi, Pasila

Oppimateriaalit

Oppaat, tunnilla jaettava materiaali, verkkomateriaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty 1-3-5.

Arvosanat/kohteet

1

3

5

Tiedot

Opiskelija tuntee
joitakin opintojakson
sisältöön liittyviä
käsitteitä, mutta
kokonaiskuva ohjelmien
toiminnasta puuttuu.

Opiskelija tuntee
keskeiset käsitteet.

Opiskelija hallitsee
keskeiset käsitteet.

Taidot

Opiskelija selviytyy
auttavasti annetuista
tehtävistä ja osaa
käyttää ohjelmien
perustoimintoja.

Opiskelija osaa
ohjelmien peruskäytön
sujuvasti ja tarkoituksen-
mukaisesti.

Opiskelija osaa
käyttää ohjelmien
toimintoja monipuolisesti
ja sujuvasti sekä
soveltaa niitä käytännön
tehtävissä.

Pätevyys

Ohjelmien toimintojen
soveltaminen vaativampiin
tehtäviin on vähäistä.

Opiskelija tuntee
tarvittavat mallit ja ohjeet.

Opiskelija pystyy
löytämään uusia
ratkaisuja ohjelmien
käytössä.

Opiskelija osaa
soveltaa malleja
ja ohjeita.

Opiskelijalla on vahvat
taidot ja hän pystyy
itsenäisesti ja monipuolisesti
löytämään uusia ratkaisuja
ohjelmien käytössä.

Opiskelija soveltaa
malleja ja ohjeita
itsenäisesti ja sujuvasti
omaan työhönsä.

Arviointiperusteet

Tentit 80 %
Tehtävät 20 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.