Olet täällä

Tietojenkäsittely 2

Tietojenkäsittely 2

Tunnus: TOO1LK002
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso edellyttää Tietojenkäsittely 1:n suoritusta.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää raportoinnissa tehokkaasti tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja pystyy yhdistämään raporttien teossa tekstiä, lukuja, kaavioita ja kuvia. Opiskelija oppii hakemaan ja yhdistämään eri lähteistä tulevaa informaatiota. Erityinen painoarvo on taulukkolaskennan osaamisella. Opiskelija pystyy toimimaan digisoveltajana.

Sisältö

  • Taulukkolaskenta
  • Esitys- ja businessgrafiikka
  • Kuvankäsittelyn ja www-julkaisun perusteet
  • Erilaisten tiedon lähteiden hyödyntäminen
  • Toimistosovellusten yhteiskäyttö
  • Prosessikaavioiden kuvaaminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja kirjalliset kokeet 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa laiteluokassa suoritettavalla näyttökokeella.

Vastuuopettaja(t)

Jarmo Malmivaara

Oppimateriaalit

Ornanet - tietojenkäsittelyn sähköinen opintomateriaali
Harjoitus- ja ohjeaineisto

Oheiskirjallisuus

Harju Jorma, Lammi Outi, Manu Petri, Ruuskanen Sari, Suvanto Timo: Tietokoneen käyttötaito – Windows 8 & MS Office 2013. Docendo

 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
 Tiedot

Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä, mutta kokonaiskuva ohjelmien toiminnasta puuttuu.

Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet.

Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.

 Taidot

Opiskelija selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä ja osaa käyttää ohjelmien perustoimintoja.

Opiskelija osaa ohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa mallintaa ja kuvata yrityksen liiketoimintaprosesseja. Digisoveltajana opiskelija pystyy tunnistamaan uusia palveluja parantavia mahdollisuuksia ja valita niihin oikeat työvälineet.
 

Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja monipuolisesti ja sujuvasti sekä soveltaa niitä käytännön tehtävissä.
Opiskelija osaa mallintaa ja kuvata johdonmukaisesti ja laadukkaasti yrityksen liiketoimintaprosesseja.
Digisoveltajana opiskelija osaa suunnitella ja tehdä uusia palveluja ja valita niihin oikeat työvälineet.

 Pätevyys

Ohjelmien toimintojen soveltaminen vaativampiin tehtäviin on vähäistä.
Opiskelija tuntee tarvittavat mallit ja ohjeet.

Opiskelija pystyy löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
Opiskelija osaa soveltaa malleja ja ohjeita.
Digisoveltajana opiskelija pystyy tunnistamaan uusia palveluja parantavia mahdollisuuksia ja valita niihin oikeat työvälineet.

Opiskelijalla on vahvat taidot ja hän pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
Opiskelija soveltaa malleja ja ohjeita itsenäisesti ja sujuvasti omaan työhönsä.
Digisoveltajana opiskelija osaa suunnitella ja tehdä uusia palveluja ja valita niihin oikeat työvälineet.

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 80 % (ilman oheisaneistoa)
Itseopiskelu ja harjoitustehtävät 10 %
Läsnäolo 10 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.