Olet täällä

Henkilökohtainen tietojenkäsittely

Henkilökohtainen tietojenkäsittely

Tunnus: TOO1LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • osaa hyödyntää kattavasti ja laaja-alaisesti henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä niin opiskelussa kuin työelämässäkin käytettäviä sovellusohjelmia (MS Office -ohjelmistot)
 • tuntee tietokoneen käyttöjärjestelmän ja osaa monipuolisesti käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia
 • osaa mallintaa ja piirtää liiketoimintaprosesseja
 • saa perustiedot tietokoneen toimintaperiaatteista, asiakirjastandardista, HAAGA-HELIAn IT-ympäristöstä ja tietoturvasta
 • osaa tulkita ja muokata digitaalisia aineistoja

Sisältö

 • Käyttöjärjestelmän ja tietoturvan perusteiden läpikäynti
 • Tekstinkäsittelyn ja asiakirjastandardin läpikäynti
 • Esitysgrafiikkaohjelman perusteet
 • Taulukkolaskentaohjelman perusteet
 • Ohjelmien yhteiskäyttö
 • Prosessikaavioiden kuvaaminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista, itsenäisestä työskentelystä sekä virtuaaliopinnoista verkko-oppimisympäristössä.
Lähiopetus ja kirjalliset kokeet 64 h
Itsenäinen työskentely 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettajat

Raija Niemelä
Jarmo Malmivaara

Oppimateriaalit

Ornanet - tietojenkäsittelyn sähköinen opintomateriaali
Harjoitus- ja ohjeaineisto

Oheiskirjallisuus:

Harju Jorma, Lammi Outi, Manu Petri, Ruuskanen Sari, Suvanto Timo: Tietokoneen käyttötaito – Windows 8 & MS Office 2013. Docendo

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä, mutta kokonaiskuva ohjelmien toiminnasta puuttuu. Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet. Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.
Taidot Opiskelija selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä ja osaa käyttää ohjelmien perustoimintoja. Opiskelija osaa ohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa mallintaa ja kuvata yrityksen liiketoimintaprosesseja.
Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja monipuolisesti ja sujuvasti sekä soveltaa niitä käytännön tehtävissä.
Opiskelija osaa mallintaa ja kuvata johdonmukaisesti ja laadukkaasti yrityksen liiketoimintaprosesseja.
Pätevyys Ohjelmien toimintojen soveltaminen vaativampiin tehtäviin on vähäistä.
Opiskelija tuntee tarvittavat mallit ja ohjeet.
Opiskelija pystyy löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
Opiskelija osaa soveltaa malleja ja ohjeita.
Opiskelijalla on vahvat taidot ja hän pystyy itsenäisesti ja monipuolisesti löytämään uusia ratkaisuja ohjelmien käytössä.
Opiskelija soveltaa malleja ja ohjeita itsenäisesti ja sujuvasti omaan työhönsä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 80 % (ilman oheisaineistoa)
Itseopiskelu ja harjoitustehtävät 10 %
Läsnäolo 10 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.