Olet täällä

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Tiedon hankinta ja soveltaminen

Tunnus: TKI2SV001

Laajuus: 5 OP

Ajoitus: Lukukaudet 1-2

Kieli: Suomi

Opintojakson taso: Kaikille yhteiset opinnot  

Opintojakson tyyppi: Pakollinen

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee systemaattisen tiedonhankinnan menetelmät, osaa soveltaa olemassa olevaa ja uutta ammattialaansa koskevaa tietoa ja arvioida sen hyödyllisyyttä oman valmennustyönsä kannalta. Hän hallitsee tutkimuksen keskeiset prosessit, osaa soveltaa keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja ymmärtää tutkimuksen eettiset vaatimukset. Tutkivan työotteen avulla opiskelija pystyy kehittämään ja perustelemaan omaa valmennusfilosofiaansa ja valmennuksellisia ratkaisujaan ja hallitsee systemaattisen raportoinnin taidot.

 

Sisältö:

  • Tiedon lähteet
  • Tutkimuksen etiikka, luotettavuus ja kriittisyys
  • Tutkimus- ja analyysimenetelmät
  • Tulosten tulkinta ja soveltaminen työelämään
  • Tutkiva työote työelämäprojekteissa

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin: Ei edeltäviä opintoja

 

Arviointi: Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Osaa ohjattuna käyttää kirjastopalveluja. Kerää kokemus- ja tutkimustietoa ja osaa suullisesti ja kirjallisesti raportoida oman ammattialansa kokemus- ja tutkimustietoa.

Arvosana 3

Osaa itsenäisesti hankkia tietoa ja tunnistaa yleisimmät valmennuksen tietolähteet. Pystyy soveltamaan olemassa olevaa kokemus- ja tutkimustietoa omassa valmennustyössään. Kykenee suullisesti ja kirjallisesti raportoimaan ja analysoimaan oman ammattialansa kokemus- ja tutkimustietoa ja tuntee tutkimusmenetelmien perusteet. Tutkivaa työotetta on käytetty kehittämistehtävissä.

Arvosana 5

Hankkii itsenäisesti tietoa ja pystyy hyödyntämään valmennuksen tietolähteitä omassa valmennustyössään. Pystyy laaja-alaisesti soveltamaan ja kriittisesti arvioimaan olemassa olevaa kokemus- ja tutkimustietoa omassa valmennustyössään. Kykenee  suullisesti ja kirjallisesti raportoimaan oman ammattialansa kokemus- ja tutkimustietoa ja pystyy tuottamaan uutta tutkimustietoa Työelämää on kehitetty suunnitelmallisesti tutkivalla työotteella.

 

Työelämäyhteydet: Opiskelija tekee yhteistyötä oman työnantajansa, paikallisten yhteistyökumppaniensa ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

 

Kansainvälisyys: Opintojen aikana opiskelija tekee yhteistyötä kansainvälisten urheilujärjestöjen ja oman toimialueensa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Oppimistavat: Tämän opintojakson osaamistavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti omassa työssä oppimalla ja työelämäprojekteihin tai muihin projekteihin osallistumalla. Muut alla olevat oppimistavat täsmentyvät opintojen edetessä:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Vastuuopettajat: Timo Vuorimaa ja Hanna Vuorimaa