Olet täällä

Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät

Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät

Tunnus: TKI1HA001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmien peruskäsitteistön ja merkityksen kehittämistyössä.
• osaa löytää ja hyödyntää kriittisesti hotelli-, ravintola- ja matkailualan ja niitä sivuavia tietolähteitä.
• tuntee kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet ja ymmärtää monimenetelmäisyyden merkityksen.
• osaa hyödyntää tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmiä.
• tuntee opinnäytetyön vaatimukset ja rakenteen.

Sisältö
• Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö alan yrityksissä ja organisaatioissa
• Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelu
• Tiedonhaku, tiedonlähteet ja niiden kriittinen arviointi
• Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät käytännössä
• Tutkimus- ja kehittämistyön raportointi 
• Opinnäytetyö Haaga-Heliassa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan suoritettavaksi Kirjallinen viestintä -opintojakson jälkeen.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa nimetä erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmiä.
Hän osaa avustetusti löytää alan tiedonlähteitä.
Hän ymmärtää tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelun merkityksen.

Arvosana 3
Opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmiä.
Hän löytää monipuolisia tiedonlähteitä ja osaa arvioida niiden luotettavuutta.
Hän osaa kuvata tutkimuksellisen kehittämishankkeen vaiheet.

Arvosana 5
Opiskelija osaa valita tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmistä tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen parhaiten soveltuvan ja perustella valintansa.
Hän osaa arvioida löytämiään tietolähteitä kriittisesti ja osaa soveltaa niitä tutkimuksellisessa kehittämistehtävässä.
Opiskelija osaa laatia tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnitelman.

Työelämäyhteydet
Harjoitustehtäviä voidaan tehdä työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavissa projekteissa.

Kansainvälisyys
Kansainväliset alan tietolähteet

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
b. verkkototeutus

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Saija Laitinen, Haaga
Kristiina Adamsson, Haaga