Olet täällä

Excel operatiivisen laskennan apuvälineenä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

Excel operatiivisen laskennan apuvälineenä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

Tunnus: TIG8RH027
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. periodi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa osallistujat Excelin mahdollisuuksiin operatiivisen laskennan apuvälineenä. Opintojakson materiaalina käytetään hotelli-, ravintola- ja matkailualan todellisuuteen pohjaavia, liiketoimintalähtöisiä laskentatilanteita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· ymmärtää, kuinka Exceliä voi hyödyntää erilaisissa taloudellisissa laskelmissa

· osaa käsitellä suuria tietomääriä

· hallitsee laskentataulukon suojaamisen eri tasot

· osaa luoda erilaisia laskentapohjia                       

Sisältö

· Funktiot

· Kelpoisuustarkistukset

· Suojaaminen

· Suurten tietomäärien käsittely

· Mallityökirja

· Linkitykset

· Tiedon tuonti Exceliin

· Pivot taulukot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Talousmatematiikka ja taulukkolaskenta eli Excelin peruskäytön hallinta, kannattavuuden suunnittelu -opintojakso

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Tentti
Harjoitustehtävät

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla käytetään hotelli-, ravintola- ja matkailualan todellisuuteen pohjaavia, liiketoimintalähtöisiä laskentatilanteita. 

Oppimistavat
Lähiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu 66 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettaja
Mariitta Rauhala

Oppimateriaalit
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.