Olet täällä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö
  • Tunnus: THE7TA001
  • Laajuus: 15 op
  • Ajoitus: 7.  lukukausi   
  • Kieli: suomi
  • Opintojakson taso: opinnäytetyö
  • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perus- ja ammattiopinnot on suositeltavaa olla suoritettu hyväksytysti.

Oppimistavoitteet

Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003) mukaan ”Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä”.  Opinnäytetyötä tehdessään opiskelija perehtyy oman alansa tiedontuottamisprosessiin ja soveltaa itsenäisesti aiemmin oppimaansa osana opinnäytetyöprojektiaan.

Sisältö

Opinnäytetyö voi olla tyypiltään joko toiminnallinen tai tutkimustyyppinen. Opiskelija toteuttaa työn hyvää projektinhallintokäytäntöä noudattaen. Opinnäytetyöprosessi etenee opinnäytetyöohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus käydään läpi opinnäytetyön työpajassa, joka on pakollinen edeltävyys opinnäytetyölle. Opiskelija osallistuu myös opinnäytetyön seminaariin, jossa oma työ esitellään ja vertaisarvioidaan toisen opiskelijan työ.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opinnäytetyössä ohjaus on yksilöohjausta, jokaiselle opinnäytetyölle osoitetaan koulun nimeämä ohjaaja. Kun opinnäytetyö tehdään toimeksiannosta, toimeksiantaja nimeää lisäksi sisällön ohjaajan.

Vastuuopettaja

Niina Kinnunen, Malmi

Oppimateriaalit

Aiempien opintojaksojen oppimateriaalit sekä opinnäytetyöohjeet.

Arviointiperusteet

Arviointi tapahtuu opinnäytetöiden arviointimatriisin mukaisesti. Työn arvioi koulun nimeämän ohjaajan lisäksi koulun nimeämä arvioija, ja arvosanan antaa opinnäytetöiden arviointikokous.