Olet täällä

Opinnäytetyö FINA

Opinnäytetyö FINA

Tunnus: THE7LK001
Laajuus: 15 op (400 h)
Ajoitus:  4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: opinnäytetyö
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot Tilastolliset menetelmät sekä Tutkimustyön perusteet ja menetelmät. Opiskelijalla on alustava idea tai suunnitelma opinnäytetyön aiheesta.

Oppimistavoitteet

Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003) mukaan ”Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä”. Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan työelämää hyödyttävä toiminnallinen tai tutkimuksellinen tutkielma, selvitys tai kehitysprojekti. Opinnäytetyön suunnittelu, laatiminen ja esittäminen perehdyttävät opiskelijan oman alansa tiedontuottamisprosessiin. Opiskelija oppii esittelemään tutkimus- tai projektityyppistä työtään ja työnsä tuloksia sekä perustelemaan valitsemiaan ratkaisuja.

Sisältö

  • Aiheanalyysi, opinnäytetyösuunnitelma, menetelmävalinnat, raportointiohje, tiedonhaku
  • Oman työn tekeminen pääohjaajan ohjauksessa sekä tarvittaessa menetelmä- ja tekstipajoissa (Kvantitatiivinen menetelmäpaja, Produktipaja, Tekstipaja)
  • Oman valmiin työn esittäminen
  • Kypsyysnäyte
  • Oman työn julkistaminen

Työelämäyhteydet

Opinnäytetyön toimeksiantajana voi olla yritys, julkisyhteisö, yhdistys, ammattikorkeakoulu tai muu oppilaitos. Opinnäytetyöprojektista laaditaan toimeksiantajan kanssa kirjallinen toimeksiantosopimus. Lisätietoja on Opiskelijan MyNetistä: www.haaga-helia.fi > Opiskelijan MyNet > Opiskelu > Opinnäytetyö > Toimeksiantosopimus.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Seminaarityöskentely, ohjaus, menetelmä- ja tekstipajatyöskentely sekä itsenäinen työskentely
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Pirjo Saaranen
Mia Lahtela

Oppimateriaalit

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Opiskelijan MyNet. Opiskelu. Opinnäytetyö. Luettavissa: Opiskelijan MyNet.
Seminaarien ja työpajojen vetäjien sekä ohjaajien ilmoittama materiaali.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Haaga-Helian yhteiset arviointikriteerit: www.haaga-helia.fi > MyNet > Opiskelu > Opinnäytetyö > Opinnäytetyön arviointi.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.