Olet täällä

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte

Tunnus: THE7LH003 
Laajuus: sisältyy opinnäytetyöhön
Ajoitus: opinnäytetyön yhteydessä
Kieli: suomi, ruotsi tai englanti
Opintojakson taso: ammatilliset syventävät opinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ennen valmistumistaan opiskelijan on osoitettava hallitsevansa opinnäytetyönsä alan sekä koulutussivistyskielensä. Tätä varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyöstään kypsyysnäyte. Opiskelija voi ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun hänen opinnäytetyönsä on käsitelty tai hyväksytty.
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi edellyttää erittäin hyvää kielitaitoa. Kypsyysnäytteen kieli määräytyy seuraavasti (taulukko 1):

  • Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään huolimatta koulutusohjelmansa kielestä. Koulusivistyskieli tarkoittaa kieltä, jolla opiskelija on opiskellut peruskoulussa, lukiossa tai ammattioppilaitoksessa.
  • Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksenä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut sen ulkomailla, suorittaa kypsyysnäytteensä koulutusohjelmansa kielellä, esimerkiksi englanniksi.

Taulukko 1. Kypsyysnäytteen kieli määräytyy opiskelijan koulusivistyskielen ja koulutusohjelman kielen mukaisesti

Koulusivistyskieli
ennen HH:n opintoja

Koulutusohjelman
virallinen opetuskieli
   
  suomi englanti

ruotsi

suomi suomi suomi suomi
ruotsi ruotsi ruotsi ruotsi
muu kieli suomi englanti ruotsi

Oppimistavoitteet

Kypsyysnäyte on opiskelijalle oppimiskokemus, jonka avulla hän pystyy kehittämään omia viestintätaitojaan. Kypsyysnäytteen tavoitteena on myös olla työnäyte opiskelijan taidoista sekä väline oman lopputyön esilletuontiin. Tämän näytteen opiskelija voi sijoittaa opiskeluportfolioonsa, joka tuo lisäarvoa esimerkiksi työnhaussa.

Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään opinnäytetyönsä alaan sekä suomen tai ruotsin kieleen valtioneuvoston ammattikorkeakoulututkintoa koskevan asetuksen (A352/2003, § 10) mukaisesti. Koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) tehty kypsyysnäyte on samalla todiste siitä, että opiskelijalla on kyseisestä kielestä lain (A481/2003, § 15) mukainen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Hän saa tästä merkinnän todistukseensa.

Sellainen opiskelija, jonka koulusivistyskielenä ei ole ollut suomi tai ruotsi, mutta joka saa suomeksi tehdyn kypsyyskokeen hyväksytysti suoritettua, osoittaa kokeella hyvää kirjallista ja suullista kielitaitoa (A481/2003, § 16). Tämä riittää osoitukseksi riittävästä kielitaidosta esimerkiksi Suomen kansalaisuutta haettaessa.

Sisältö

Haaga-Heliassa kypsyysnäyte on kirjoitus, jonka tekstilajina on essee, mediatiedote tai henkilöstötiedote. Kypsyysnäyte ei ole tenttivastaus.

Essee on teksti, jossa kirjoittaja osoittaa analyyttista kirjoitustaitoa pohtimalla ja erittelemällä annettua aihetta tai ongelmaa eri näkökulmista. Esseessä on faktojen lisäksi kirjoittajan omia näkemyksiä, mielipiteitä, arviointeja ja päätelmiä. Esseessä on otsikko, aloituskappale, käsittelykappaleet ja lopetus. Kypsyysnäytteen esseessä ei ole väliotsikoita, kuvioita eikä taulukoita.

Kypsyysnäytteen esseen pituus on 450 - 600 sanaa. Se vastaa enintään neljää käsin kirjoitettua konseptipaperin sivua, kun teksti kirjoitetaan jokaiselle riville.

Mediatiedote ja henkilöstötiedote sisältävät uutisen. Uutinen kertoo jostakin hiljattain tapahtuneesta, yllättävästä tai merkittävästä asiasta, joka on yleisesti kiinnostava. Opinnäytteestä kertova tiedote kiteyttää esimerkiksi tutkimuksen tärkeimmät tulokset tai tuotoksen uutuusarvon toimialalle tai organisaation henkilöstölle. Tiedote etenee tärkeysjärjestyksessä. Hyvä tiedote sisältää vain yhden uutisen eli kärjen. Tiedotteessa on otsikko, ingressi, käsittelykappaleet ja lisätietojen antaja. Mediatiedotteessa on lisäksi lähettävän organisaation taustatiedot.

Kypsyysnäytteen tiedotteen pituus on 150 - 230 sanaa. Se vastaa enintään kahta käsin kirjoitettua konseptipaperin sivua, kun teksti kirjoitetaan jokaiselle riville.

Tekstien laatimisohjeet ovat MyNetin opinnäytetyösivustolla: Opiskelijan MyNet > Opiskelu > Opinnäytetyö, AMK > Raportointiohjeet.

Työelämäyhteydet

Mediatiedote ja henkilöstötiedote liittyvät kiinteästi työelämään. Opiskelija voi sopia tekstien julkaisusta opinnäytetyön toimeksiantajan tai HAAGA-HELIAn kanssa. Uutiskynnyksen ylittävät mediatiedotteet julkaistaan HAAGA-HELIAn verkkosivuilla. Parhaat tiedotteet lähetetään medialle.

Suoritusmenetelmät

Kypsyysnäyte annetaan valvotussa tilanteessa, esimerkiksi uusintatenttitilaisuudessa. Opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteeseen normaalin tentti-ilmoittautumiskäytännön mukaisesti opinnäytetyötä ohjaavalle opettajalle. Ohjaava opettaja toimittaa kypsyysnäytetilaisuuteen joko esseekysymykset tai tiedotteiden laatimisohjeet.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan käsin tai koneella ohjaavan opettajan päätöksen mukaisesti. Jos kypsyysnäyte kirjoitetaan käsin, käsialan tulee olla selvästi luettavaa. Isojen ja pienten kirjainten, välimerkkien ja yhdyssanojen täytyy erottua selvästi. Jos kypsyysnäyte kirjoitetaan tietokoneella, kone ei saa olla kytkettynä verkkoon eikä siinä saa olla käytössä automaattista kielentarkistusta.

Opiskelija ei saa tuoda tilaisuuteen muistitikkua eikä matkapuhelinta. Opiskelija voi kirjoittaa kypsyysnäytettä enintään 3 tunnin ajan. Opettaja säilyttää kypsyysnäytettä puoli vuotta.

Vastuuopettaja

Opinnäytetyötä ohjaava opettaja.

Oppimateriaali

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Opiskelijan MyNet. Opiskelu. Opinnäytetyö. Luettavissa: Opiskelijan MyNet.

Arviointitavat

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty Haaga-Helian kypsyysnäytteen arviointikriteerien mukaan. Kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä sisältö että kieliasu. Sisällön tarkistaa opinnäytetyön ohjaaja ja kieliasun kielen opettaja. Hylätty kypsyysnäyte pitää uusia.