Olet täällä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Tunnus: THE7HA001 (THE7HA001A Suunnitelma 5 op, THE7HA001B Tietoperusta 5 op, THE7HA001C Julkaisu 5 p)
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 4.-6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: opinnäytetyö
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• suunnitella tutkimus- tai kehittämishankkeen
• hyödyntää erityyppisiä tiedonlähteitä ja arvioida kriittisesti olemassa olevaa tietoa
• valita työhön parhaiten sopivan tutkimus- tai kehittämismenetelmän ja soveltaa sitä työssään
• raportoida opinnäytetyönsä toteuttamisen ja sen tulokset
• arvioida työnsä onnistumista

Sisältö
• Opinnäytetyösuunnitelman laatiminen
• Oman työn tekeminen ohjaajan ohjauksessa ja tarvittaessa teemapajoissa (menetelmät, tekstinohjaus, tiedonhaku, raportointi)
• Raportointi Haaga-Helian raportointiohjeen mukaisesti
• Opinnäytetyön esittäminen
• Opinnäytetyön julkaiseminen
• Kypsyysnäyte

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan suoritettavaksi tutkimus-, kehittämis- ja innovointio-opintojakson jälkeen. Opiskelijalla on oltava alustava idea tai suunnitelma opinnäytetyön aiheesta. Opiskelija on suorittanut ennakkotehtävänä opinnäytetyön ajokortin.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteisiä arviointikriteerejä: www.haaga-helia.fi -> MyNet-> opiskelu-> opinnäytetyö amk.

Työelämäyhteydet
Opinnäytetyön toimeksiantajana voi olla yritys, julkisyhteisö, yhdistys, ammattikorkeakoulu tai muu oppilaitos. Opinnäytetyöstä laaditaan toimeksiantajan kanssa kirjallinen toimeksiantosopimus.

Kansainvälisyys
Opinnäytetyö voidaan tehdä kansainväliselle yritykselle.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla
a. Itsenäinen työskentely
b. Pajatyöskentely

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Saija Laitinen, Haaga