Olet täällä

Ruotsin kielioppi ja rakenteet

Ruotsin kielioppi ja rakenteet
 • Tunnus: SWE8TA062
 • Laajuus: 3 op
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: ruotsi ja suomi
 • Opintojakson taso: perustasolle valmentava opintojakso
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen*
  *Uusille opiskelijoille järjestetään lähtötasokoe, jonka perusteella voi saada vapautuksen tästä opintojaksosta.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Hylätty lähtötasokoe.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää kielen keskeisiä rakenteita
 • hallitsee yleissanastoa
 • saa valmiuksia ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää helpohkoja tekstejä ja yksinkertaista puhetta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

 • kieliopin keskeisimmät osa-alueet
 • sanaston kertaus

Oppimateriaalit

Lehto, T. & Portin, M. 2005 (tai uudempi painos). Grönä linjen. Mot högskolestudier. Helsinki: WSOY / SanomaPro.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Itsenäiseen työskentelyyn perustuva virtuaalitoteutus, jossa oppimista tuetaan Moodlen kautta jaettavilla digitaalisilla sovelluksilla (mm. opettajan tekemät opetusvideot sekä Quizlet-harjoitukset).
Itsenäinen työskentely sisältää viikottaiset itsenäisesti tehtävät harjoitukset sekä opettajalle palautettavat oppimistehtävät.
Verkkotentti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Ks. yllä mainitut tiedot lähtötasokokeesta.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanoin hylätty/hyväksytty.
Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan hyväksytysti suoritettu kurssikoe ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.

Vastuuopettaja

Maarit Ohinen-Salvén