Olet täällä

Ruotsin valmentavat opinnot

Ruotsin valmentavat opinnot

Tunnus: SWE8LH101
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. - 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi ja ruotsi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen ruotsin tasotestistä hylätyn arvosanan saaneille
 

Sisältö

Monipuolisten kieli- ja viestintätaitojen merkitys työelämässä

Erilaiset opiskelutekniikat

Ruotsin kielen perusrakenteet ja -sanasto

Ääntäminen

Työelämän suulliset ja kirjalliset perustilanteet

Pohjoismaiden kulttuuriset erityispiirteet

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kerrannut ja laajentanut ruotsin kielen perustietojaan ja -taitojaan siten, että hänellä on sekä suulliset että kirjalliset valmiudet osallistua moduulin 3 ruotsin kielen opintoihin. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetaso on A2–B1.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arvosana hyväksytty (taitotaso A2–B1)

Opiskelija hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja -sanaston, osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi tutuissa viestintätilanteissa. Hän on perehtynyt Pohjoismaihin ja niiden kulttuurisiin erityispiirteisiin.

Arvosana hylätty (taitotaso A1)

Opiskelija käyttää perusrakenteitakin puutteellisesti ja hänen sanavarastonsa on niin suppea, että hän ei kykene vuorovaikutukseen tutuissakaan viestintätilanteissa. Opiskelijan tuotos on niukkaa ja pääsisällön ymmärtäminen muille osapuolille hyvin vaikeaa tai mahdotonta.

 

Työelämäyhteydet
Työelämään perustuvat esimerkit ja caset toteutuksesta riippuen.

 

Kansainvälisyys

Opinnoissa painotetaan vakuuttavan ja vastuuntuntoisen kieli- ja viestintätaidon merkitystä kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kansainvälisiä yhteyksiä solmittaessa. Lisäksi rohkaistaan opiskelijoita hakemaan opiskelijavaihtoon ja suorittamaan työharjoittelu ulkomailla.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus

Opintojaksoon sisältyy oman oppimisen arviointi.

 

 

Arviointitavat

Kirjallinen ja suullinen tentti                   

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
 

Vastuuopettajat

Ria-Marika Heiska

Antti Oksanen

Leena Puotiniemi

 

 

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali

Hanska-Aare, S. & Keränen, M. & Lehtoviita, K. & Pirttilä, M. 2015. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita. Helsinki. Soveltuvin osin.