Olet täällä

Skrivkurs på nätet

Skrivkurs på nätet

Tunnus: SWE8LH005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: ruotsi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti opintojakson  SWE1LH002A&B ”Svenska för arbetslivet” tai omaa vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kirjoittamisprosessin eri vaiheita
  • osaa jäsentää omaa kirjoittamisprosessiaan
  • osaa tuottaa erilaisia tekstityyppejä
  • on parantanut kirjallista ilmaisuaan.

Sisältö

  • Kirjoittamiseen liittyvä teoria
  • Eri tekstityyppien tuottaminen: aihealueina liike-elämä, yhteiskunta ja kulttuuri
  • Ajankohtaiset asiat ruotsinkielisessä mediassa

Työelämäyhteydet

Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus teatterikäyntiin kulttuuritehtävän yhteydessä.

Kansainvälisyys

Mahdollisimman monessa oppimistehtävässä käytetään ruotsalaista lähdemateriaalia.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksolla sovelletaan verkko-oppimisen menetelmiä.

Itsenäinen työskentely (81 h) aikataulun mukaisesti yhden lukukauden ajan: mm. teoriataustaan tutustuminen, omien tekstien tuottaminen ja työstäminen, ruotsinkielisen median seuraaminen.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Maarit Ohinen-Salvén

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan opiskelijoille opintojakson alkaessa Moodlessa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija osoittaa tyydyttävää kielitaitoa ja tuottaa suhteellisen yksinkertaisia tekstejä, joissa esiintyy huomattavia puutteita rakenteiden ja sanaston osalta. Opiskelija osoittaa hyvää kirjallista kielitaitoa. Opiskelijalla on valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiuksia tuottaa sisällöllisesti, rakenteellisesti ja sanastollisesti hyviä tekstejä. Opiskelija osoittaa erinomaista kielitaitoa kirjallisissa tehtävissä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä tuottamaan sisällöllisesti erinomaisia rakenteellisesti ja sanastollisesti vaihtelevia tekstejä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Omien tekstien tuottaminen 80 %

Aktiivisuus (aikataulun ja ohjeiden noudattaminen) 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.