Olet täällä

Koll på Norden

Koll på Norden

Tunnus: SWE8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy keskustelussa hyödyntämään pohjoismaiden kulttuurierojen tuntemustaan
  • osaa keskustella elinkeinoelämästä ja yhteiskunnasta ruotsin kielellä.

Sisältö

Tarkoituksena on vahvistaa puhetaitoa keskustelujen ja esittelyjen avulla sekä syventää Pohjoismaiden tuntemusta jatkuvasti integroituvana työmarkkina-alueena.

Opetus ja oppimismenetelmät

Lähiopetus
Opintokäynnit Pohjoismaiden suurlähetystöihin ja kaupallisiin lähetystöihin
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Britt-Marie Carlsson

Oppimateriaalit

Lehtiartikkelit
Opiskelijoiden oma tuotokset

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija osoittaa tyydyttävää kielitaitoa yksinkertaisissa suullisissa tehtävissä. Osaa ilmaista tietonsa pohjoismaista välttävästi ruotsin kielellä.

Opiskelija osoittaa hyvää kielitaito suullisissa tehtävissä. Opiskelijalla on valmiuksia ilmaista itseään ruotsiksi sekä valmiuksia kehittää ja soveltaa tietojaan ja taitojaan. Opiskelija osaa ilmaista mielipiteensä ja osaa esim. kertoa yleisesti pohjoismaiden yhteisestä historiasta ruotsiksi. Opiskelija on aloitteellinen oppimistilanteissa.

Opiskelija osoittaa erinomaista kielitaitoa suullisissa tehtävissä. Hän kykene itsenäiseen työskentelyyn sekä kehittämään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan yllättävissä tilanteissa Opiskelija on erittäin aktiivinen ja omatoimisesti mukana keskusteluissa ja selviytyy erittäin hyvin yllättävissäkin tilanteissa. Opiskelija osaa luontevasti ja sujuvasti keskustella ja kertoa pohjoismaista ruotsiksi.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivisuus 50 %
Esitykset ja keskustelut 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.