Olet täällä

Diskutera på svenska

Diskutera på svenska

Tunnus: SWE8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: ruotsi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • selviytyy ruotsin kielellä tavallista arkielämän sekä työelämän vaatimista keskustelutilanteista
  • pystyy johtamaan ruotsin kielellä ennakon valmisteltuun aiheeseen liittyvää keskustelu.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan valmistautumista ja osallistumista erilaisiin keskustelutilanteisiin sekä tutustutaan ruotsinkieliseen teatterin sekä yrityksiin/yhteisöisiin, joissa käytetään ruotsin kieltä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 48 h
Itsenäinen työskentely 31 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojaksolla osallistutaan monin keskusteluihin eri rooleissa, keskustelun vetäjänä ja paneelin osallistujana. Tilaisuuksiin valmistaudutaan tutustumalla aiheeseen liittyvään sanastoon. Opintojaksolla käydään katsomassa ruotsinkielistä teatteria sekä tehdään opintokäyntejä.

Vastuuopettaja

Britt-Marie Carlsson

Oppimateriaalit

Lehtiartikkelit ja sanastot
Ruotsin TV

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1 (40%)
B1.1 Peruskielitaito

Arvosana 3 (70%)
B1.2 Hyvä peruskielitaito

Arvosana 5 (90%)
B1.2 Hyvä peruskielitaito

 Opiskelija osoittaa tyydyttävää kielitaitoa yksinkertaisissa suullisissa tehtävissä. Hän osallistuu esim. artikkelikeskusteluun itsenäisesti ja yrittää vastata kysymyksiin ruotsiksi.

 Opiskelija osoittaa hyvää kielitaito suullisissa tehtävissä. Opiskelijalla on valmiuksia ilmaista itseään ruotsiksi sekä valmiuksia kehittää ja soveltaa tietojaan ja taitojaan. Opiskelija osaa ilmaista mielipiteensä, on aktiivinen ja aloitteellinen oppimistilanteissa. Opiskelija hallitse hyvin esim. keskustelujen sanaston.

 Opiskelija osoittaa erinomaista kielitaitoa suullisissa tehtävissä. Hän kykene itsenäiseen työskentelyyn sekä kehittämään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan yllättävissä tilanteissa Opiskelija on erittäin aktiivinen ja omatoimisesti mukana keskusteluissa ja selviytyy erittäin hyvin yllättävissäkin tilanteissa. Opiskelija reagoi tilanteen edellyttämällä tavalla ruotsiksi.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppimistehtävä 50 %
Jatkuva näyttö 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.