Olet täällä

Svenska i hotell, restaurang och turismbranchen (intensive)

Svenska i hotell, restaurang och turismbranchen (intensive)

Tunnus: SWE8HA005
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. – 4.lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: Tämä opintojakso on tarkoitettu avoimen väylän opiskelijoille, siirto-opiskelijoille ja opiskelijoille, joilta vaihdon takia opintojakso jää/on jäänyt suorittamatta sekä OPS2010-opiskelijoille.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa toimia ruotsin kielellä eri asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa
• osaa käyttää ruotsin kieltä oman alan toimintaympäristössä
• osaa tuottaa alalla tarvittavia yleisiä tekstejä ruotsiksi
• osaa esitellä yrityksen tuotteita ruotsiksi myyvällä ja asiakaslähtöisellä tavalla
• osaa esitellä itsensä ja osaamisensa sekä kirjallisesti että suullisesti ruotsiksi

Sisältö
• Alan erilaiset asiakas- ja myyntipalvelutilanteet
• Gastronomista terminologiaa ja suomalaisesta keittiöstä kertomista
• Matkailijan Suomi
• Alan yrityksen, sen toimintojen ja henkilökunnan esittely
• Työelämän tärkeimmät suulliset viestintätilanteet
• Alan ammatillisia tekstejä ja liikeviestintää

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojakson taso on B1. Opiskelijalla tulisi olla sellainen ruotsin kielen lähtötaso, jolla hän kykenee suoriutumaan moduulin tavoitteista. Mikäli ruotsin tasotesti osoittaa heikompaa lähtötasoa, suositellaan vapaavalintaisen Träna svenska -opintojakson suorittamista.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa tuotoksessaan tyydyttävästi soveltaa ja hyödyntää osaamaansa sanastoa ja lauserakenteita. Hän osaa ammattikielen perusteita ja selviää helpoista asiakaspalvelu- ja myyntitilanteista. Tämän lisäksi hän pystyy tuottamaan yksinkertaisia liikeviestinnässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestejä. Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija omaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavan tyydyttävän ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen tason*.

Arvosana 3
Opiskelija osaa tuotoksessaan soveltaa ja hyödyntää osaamaansa sanastoa ja lauserakenteita. Hän hallitsee ammattikielen sekä asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa tarvittavat ilmaisut. Tämän lisäksi hän hallitsee liikeviestinnässä tarvittavat kirjalliset ja suulliset taidot*

Arvosana 5
Opiskelija osaa tuotoksessaan luontevasti ja monipuolisesti soveltaa ja hyödyntää osaamaansa sanastoa ja lauserakenteita. Hän hallitsee erittäin hyvin ammattikielen sekä asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa tarvittavat ilmaisut. Tämän lisäksi hän hallitsee erittäin hyvin liikeviestinnässä tarvittavat kirjalliset ja suulliset taidot*

*Opintojakson arvosanat 4-5 antavat ruotsin kielestä hyvät taidot ja opintojakson arvosanat 1-3 tyydyttävät taidot julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (laki 424/2003).

Työelämäyhteydet
Opintojakson sisällöt ovat työelämälähtöisiä ja -aiheisia.

Kansainvälisyys
Opintojakson aihepiireissä tutustutaan pohjoismaisiin käytänteisiin, ja opiskelijaa rohkaistaan lähtemään vaihtoon tai työharjoittelun Pohjoismaihin. Opiskelija oppii pohjoismaisessa kulttuurissa toimimisesta.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä- tai monimuotototeutuksena
b. Kirjallinen (tentti) ja suullinen näyttö

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Arja Aktan-Helminen, Haaga
Anna Sarajas-Zino, Haaga