Olet täällä

Svenska för företagsledare

Svenska för företagsledare

Tunnus: SWE8HA002
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2.-3. lukuvuosi
Kieli: suomi  
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen -moduuli suositellaan suoritettavaksi ennen tämän vapaasti valittavan opintojakson suorittamista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia ruotsin kielellä alan neuvottelutilanteissa ja osaa käyttää ruotsin kieltä vaativimmissa asiakaskohtaamisissa.
  • ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön tuomat mahdollisuudet ja hyödyt omalla alalla sekä ymmärtää skandinaavisten virtausten merkityksen alansa ”trendsetterinä” Suomessa.
  • osaa edustaa yritystään sekä pitää lyhyitä puheita ja/tai presentaatioita ruotsiksi.
  • osaa kirjoittaa muistioita ja kokousasiakirjoja sekä CV:n ruotsiksi.
  • ymmärtää alan liiketoimintaan liittyviä tekstejä.

Sisältö

  • tutustuminen alan toimipaikkaan pääkaupunkiseudulla 
  • vierailuluento ruotsiksi
  • suullisia ja kirjallisia esityksiä ja tuotoksia
  • erilaisten keskustelu- ja neuvottelutilanteiden harjoittelu
  • alan erilaisia asiakirjoja

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla hyödynnetään työelämän ajankohtaisia esimerkkejä. Työskentely perustuu osallistujien omiin työelämäkokemuksiin.

Kansainvälisyys
Opintojakson aihepiireissä tutustutaan pohjoismaisiin käytänteisiin ja opiskelijaa rohkaistaan lähtemään työharjoittelun Pohjoismaihin. Opiskelija oppii ymmärtämään pohjoismaisessa kulttuurissa toimimisesta.

Oppimistavat
Opiskelijan oma aktiivinen toiminta on merkittävässä osassa. Opiskelu edellyttää työskentelyä myös itsenäisesti.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Oppimateriaalit
Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija pystyy tyydyttävästi tuomaan asiansa esiin suullisissa esiintymis- ja neuvottelutilanteissa ja vastaamaan asiasta esitettyihin helppoihin kysymyksiin. Hän osaa apuvälineitä käyttäen lukea ja tiivistää alaan liittyviä ruotsinkielisiä tekstejä ja tuottaa omalla alalla tarvittavia yleisimpiä tekstejä.

Arvosana 3

Opiskelija pystyy selkeästi tuomaan asiansa esiin suullisissa esiintymis- ja neuvottelutilanteissa ja vastaamaan asiasta esitettyihin kysymyksiin. Hän osaa lukea ja tiivistää alaan liittyviä ruotsinkielisiä tekstejä ja tuottaa omalla alalla tarvittavia yleisimpiä tekstejä.

Arvosana 5
Opiskelija pystyy vakuuttavasti ja luontevasti tuomaan asiansa esiin suullisissa esiintymis- ja neuvottelutilanteissa ja vastaamaan asiasta esitettyihin vaativiinkin kysymyksiin. Hän osaa nopeasti ja tehokkaasti lukea ja tiivistää alaan liittyviä ruotsinkielisiä tekstejä ja tuottaa omalla alalla tarvittavia yleisimpiä tekstejä.

Vastuuopettajat
Arja Aktan-Helminen, Haaga
Anna Sarajas-Zino, Haaga