Olet täällä

Träna svenska

Träna svenska

Tunnus: SWE8HA001
Laajuus: 2 op (53 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot  
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on palauttaa mieleen ruotsin kielen keskeiset rakenteet, ja luoda edellytykset varsinaisten kieliopintojen aloittamiselle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Tunnistaa oman viestintäkuvansa ja osaa kehittää sitä
  
Sisältö
• Kieliopin keskeiset rakenteet
• Sanastoharjoituksia    

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojakson taso on A2.
Opiskelija jolla on ruotsin tasotestistä hylätty suoritus, ohjataan Träna svenska –opintojaksolle.

Arviointi
Tentti
Aktiivisuus ja jatkuva näyttö

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus
Opiskelija osaa ruotsin kielen perusrakenteita ja -sanastoa. Hän kykenee muodostamaan helppoja lauseita ja fraaseja sekä tunnistaa keskeiset ruokasanat ruotsiksi. Hän selviytyy helpoista vuorovaikutustilanteista, kuten kahvilassa ja kaupassa asioimisesta. Hän osaa myös kertoa itsestään ja perheestään.

Kansainvälisyys
Opintojakson aihepiireissä tutustutaan pohjoismaisiin käytänteisiin.

Oppimistavat
a) Lähiopetustoteutus:
Lähiopetus ja tentti 27 h
Itsenäinen opiskelu 25 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

b) Monimuotototeutus:
Lähiopetus ja tentti 16 h
Itsenäinen opiskelu 36 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso perustuu lähiopetuksessa tehtäviin kirjallisiin ja suullisiin harjoituksiin sekä itsenäiseen opiskeluun lähiopetuksen ulkopuolella. Opintojaksolla edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä tentin suorittamista hyväksytysti.

Ruotsin kieltä aktivoidaan lähiopetuksessa harjoituttamalla monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita.
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Arja Aktan-Helminen, Haaga
Anna Sarajas-Zino, Haaga

Oppimateriaalit
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.