Olet täällä

Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen

Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen

Tunnus: SWE2RZ005
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. – 4.lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Moduulin suoritettuaan opiskelija

• pärjää ruotsin kielellä eri asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa
• osaa käyttää ruotsin kieltä oman alan toimintaympäristössä
• osaa tuottaa alalla tarvittavia yleisiä tekstejä ruotsiksi
• osaa esitellä yrityksen tuotteita ruotsiksi myyvällä ja asiakaslähtöisellä tavalla
• osaa esitellä itsensä ja osaamisensa sekä kirjallisesti että suullisesti ruotsiksi

Sisältö

• Alan erilaiset asiakas- ja myyntipalvelutilanteet
• Gastronomista terminologiaa ja suomalaisesta keittiöstä kertomista 
• Matkailijan Suomi 
• Alan yrityksen, sen toimintojen ja henkilökunnan esittely
• Työelämän tärkeimmät suulliset viestintätilanteet 
• Alan ammatillisia tekstejä ja liikeviestintää

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin moduuleihin
Moduulin taso on B1. Opiskelijalla tulee olla hyväksytty suoritus joko ruotsin lähtötasotestistä tai Träna svenska –kurssista.

Arviointi
Moduuli arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa tuotoksessaan tyydyttävästi soveltaa ja hyödyntää osaamaansa sanastoa ja lauserakenteita. Hän osaa ammattikielen perusteita ja selviää helpoista asiakaspalvelu- ja myyntitilanteista. Tämän lisäksi hän pystyy tuottamaan yksinkertaisia liikeviestinnässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestejä. Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija omaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavan tyydyttävän ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen tason*.

Arvosana 3
Opiskelija osaa tuotoksessaan soveltaa ja hyödyntää osaamaansa sanastoa ja lauserakenteita. Hän hallitsee ammattikielen sekä asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa tarvittavat ilmaisut. Tämän lisäksi hän hallitsee liikeviestinnässä tarvittavat kirjalliset ja suulliset taidot.

Arvosana 5
Opiskelija osaa tuotoksessaan luontevasti ja monipuolisesti soveltaa ja hyödyntää osaamaansa sanastoa ja lauserakenteita. Hän hallitsee erittäin hyvin ammattikielen sekä asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa tarvittavat ilmaisut. Tämän lisäksi hän hallitsee erittäin hyvin liikeviestinnässä tarvittavat kirjalliset ja suulliset taidot.

*Moduulin arvosanat 4-5 antavat ruotsin kielestä hyvät taidot ja moduulin arvosanat 1-3 tyydyttävät taidot julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (laki 424/2003).

Työelämäyhteydet
Moduulin sisällöt ovat työelämälähtöisiä ja –aiheisia.

Kansainvälisyys
Moduulin aihepiireissä tutustutaan pohjoismaisiin käytänteisiin, ja opiskelijaa rohkaistaan lähtemään vaihtoon tai työharjoittelun Pohjoismaihin. Opiskelija oppii pohjoismaisessa kulttuurissa toimimisesta.

Oppimistavat
Tämän moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä- tai monimuotototeutuksena
b. Kirjallinen (tentti) ja suullinen näyttö

Moduuliin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Arja Aktan-Helminen, Haaga
Anna Sarajas-Zino, Haaga