Olet täällä

Finanssvenska (skriftlig och muntlig del)

Finanssvenska (skriftlig och muntlig del)

Tunnus: SWE2LK001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: ruotsi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Hyväksytysti suoritettu tasotesti tai kurssi Träna strukturer (vuoden 2009 jälkeen aloittaville). Opintojakso kuuluu FINA-opintokokonaisuuteen Kielet ja kommunikaatio.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on saada opiskelija kiinnostumaan ja kehittämään edelleen kielellisiä valmiuksiaan voidakseen toimia pohjoismaisessa talouselämässä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • selviytyy työelämän tavallisista tilanteista suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä
  • tuntee talouselämän ja rahoituksen keskeistä sanastoa
  • pystyy hyödyntämään alan ruotsinkielisiä julkaisuja
  • tuntee pohjoismaista elinkeinoelämää ja kulttuuria

Kurssin suorittaneet osoittavat eurooppalaisen viitekehyksen B1-tason osaamista. Opintojakson hyväksytty suoritus määrää arvosanan kielitaitolain (424/2003) edellyttämästä ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.                             

Sisältö

  • Jokapäiväinen suullinen ja kirjallinen viestintä työelämässä
  • Yrittäjyys, yritykset ja rahoitus
  • Talouselämä Pohjolassa – taustaa ja ajankohtaista

Vastuuopettaja, opettaja(t)

 Antti Oksanen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Oppimateriaalit

Oppikirja /opetusmoniste, ajankohtaista aineistoa lehdistä sekä verkosta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 81 h opiskelijan työtä.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Itsenäistä työskentelyä – oppimistehtäviä, lähiopetusta, suullisia ja kirjallisia harjoituksia, esityksiä

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen osio 50% kirjallinen koe. Suullinen osio 50% suulliset esitykset, puhuminen ruotsiksi. Hyväksytty kurssi edellyttää sekä hyväksyttyä kirjallista koetta että hyväksyttyä suullista näyttöä sekä aktiivista osallistumista kurssiin, 75% oppitunneista.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.