Olet täällä

IT svenska

IT svenska

Tunnus: SWE1TA001A ja SWE1TA001B
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. lukukausi 
Kieli: ruotsi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso: hyväksytty suoritus Winhassa joko koodilla SWE1TD061 Ruotsin tasotesti tai SWE8TD062 Ruotsin kielioppi ja rakenteet

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • omaa valmiudet selviytyä keskeisistä työelämän tilanteista ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti
  • kykenee kertomaan omasta koulutuksestaan ja työstään ruotsin kielellä
  • kykenee hyödyntämään oman alansa ruotsinkielisiä ammattijulkaisuja ja keskustelemaan alan keskeisistä ilmiöistä ruotsin kielellä
  • ymmärtää pohjoismaisia yrityskulttuureja
  • kiinnostuu kehittämään ruotsin kielen taitoaan edelleen

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • opiskelu ja työnhaku
  • työelämän suullinen ja kirjallinen viestintä
  • ammatillinen kielitaito (it-aiheet ja projektisanasto)
  • pohjoismaiset yrityskulttuurit
  • kulttuuriaiheet (ruotsinkielinen musiikki, elokuvat, teatteri, lehdet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan ruotsinkielinen vierailuluento tai yrityskäynti.

Kansainvälisyys

Opintojaksolle hankitaan mahdollisuuksien mukaan pohjoismainen vierailija.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksoon kuuluu sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä. Lähiopetuksessa tehdään paljon keskustelu- ja dialogiharjoituksia pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Itsenäisen työskentelyn osuuteen kuuluu mm. tekstien lukeminen, kirjallisen tekstin tuottaminen, verkkokeskustelu oppimisalustan keskusteluryhmässä, tiedonhaku internetistä sekä internetissä olevien kielioppi- ja sanastomateriaalien hyödyntäminen. Lisäksi tehdään ryhmän kiinnostuksen mukaan teatterikäynti tai muu kulttuuritehtävä.

Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Mikäli opiskelija katsoo hankkineensa työelämässä tai muulla tavoin opintojakson tavoitteita ja sisältöä vastaavan kielitaidon, hän voi sopia AHOT-mahdollisuudesta vastuuopettajan kanssa.

Vastuuopettaja

Antti Oksanen

Oppimateriaali

Ohinen-Salvén M. 2008. Jobba med IT. Svenska för högskolor. Edita. Helsinki.
Tunnilla ja / tai oppimisalustan kautta jaettava lisämateriaali.

Arviointiperusteet

Kirjallinen arvosana: loppukoe 60 %, kirjalliset oppimistehtävät 40 %.
Suullinen arvosana: ryhmäkeskustelu 70 %, aktiivisuus ja jatkuva näyttö 30 %.
Kaikki oppimistehtävät pitää olla hyväksytysti suoritettuina ennen loppukoetta.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.