Olet täällä

Affärsvenska 2

Affärsvenska 2

Tunnus: SWE1LZ001B
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: ruotsi
Taso: ammattiopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Hyväksytty suoritus opintojaksosta Affärssvenska I, SWE1LZ001A.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • omaa valmiuksia selviytyä myyntitilanteesta ruotsin kielellä suullisesti
  • osaa ottaa huomioon viestinnässään kielialueen kulttuurilliset erityispiirteet
  • haluaa kehittää kielitaitoaan edelleen.

Sisältö

  • Työpaikan päivittäistä suullista ja kirjallista viestintää
  • Myyntineuvottelu
  • Koulutusohjelmakohtaisia lehtiartikkeleita
  • Herätteitä kielialueen kulttuuriin

Työelämäyhteydet

Yritysvierailu ja/tai vieraileva luennoitsija.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähitunneilla harjoitellaan suullista kieltä pareittain ja pienryhmissä sekä itsenäisissä esityksissä. Asiatietoa työstetään keskustelemalla. Syventävää tietoa opiskelijat hakevat Internetistä , ruotsinkielisistä päivä- ja ammattilehdistä.

Asiakaspalvelun havainnointia  ja sen raportointia.

Vierailun ja luennon raportointi.

Vastuuopettaja(t)

Britt-Marie Carlsson

Oppimateriaalit

Kurssimoniste, ajankohtaisia sekä linjakohtaisia lehtiartikkeleita ja tv-ohjelmia, verkkomateriaalia

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1- 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot      
Taidot Opiskelija osoittaa tyydyttävää kielitaitoa yksinkertaisissa kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä. Opiskelija osoittaa melko hyvää kielitaitoa suullisissa tehtävissä. Opiskelijalla on valmiuksia kehittää ja soveltaa taitojaan tavallisissa työtilanteissa. Opiskelija osoittaa erittäin hyvää ja luontevaa kielitaitoa suullisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen aloitteelliseen suulliseen viestintään.
Pätevyys Työelämän peruskielitaito (A2) Hyvä työelämän peruskielitaito (B1) Hyvä työelämän peruskielitaito (B1)

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen kielitaito: tentit 30 % ja etätehtävät 10 %
Suullinen kielitaito: suullinen tentti, tunti- ja muu suullinen näyttö 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää hyväksyttyjä etätehtäviä, hyväksyttyä arvosanaa kokeista sekä aktiivista osallistumista.