Olet täällä

Ruotsin liikekieli 2

Ruotsin liikekieli 2

Tunnus: SWE1LS102 
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: ruotsi
OPS: OPS 2014 
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lukion ruotsin oppimäärä tai vastaava

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Arvosana 1
osaa käyttää jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy työelämän yksinkertaisista ja rutiininomaisista suullisista tilanteista ruotsin kielellä
ymmärtää yksinkertaisia ajankohtaisia ja liike-elämää käsitteleviä keskusteluja
osaa lyhyesti esitellä jonkin yrityksen tai organisaation toimintoja vieraille
hallitsee keskeisen liikeruotsin ammattisanaston.

Arvosana 3
osaa käyttää itsenäisesti jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy hyvin useimmista työelämän arkisista tilanteista ruotsin kielellä
osaa keskustella ajankohtaisista liike-elämää käsittelevistä asioista ja esitellä yritystään ja organisaatiotaan vieraille
hallitsee ruotsin rakenteet ja liikeruotsin keskeisen ammattisanaston.

Arvosana 5
osaa käyttää monipuolisesti jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy hyvin työelämän arkisista tilanteista ruotsin kielellä
ymmärtää sujuvasti ajankohtaisia ja liike-elämää käsitteleviä tekstejä ruotsin kielellä
osaa keskustella sujuvasti ajankohtaisista liike-elämää käsittelevistä asioista ja esitellä yritystään ja organisaatiotaan vieraille
hallitsee erinomaisesti ruotsin rakenteet ja liikeruotsin keskeisen ammattisanaston.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija voi osoittaa kielisalkulla ja/tai erillisellä näyttökokeella hallitsevansa opintojakson tavoitteet ja sisällöt. Näyttökäytännöt sovitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla 1-5. Opiskelijan on tällöin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaisen opintojakson alkamista.

Työelämäyhteydet 

Vierailijaluento/yrityskäynti/seminaari sekä yritysten esittelymateriaalia

Kansainvälisyys

Opintojakson aiheita käsitellään yhteispohjoismaisesta näkökulmasta 

Oppimistavat

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI 
b. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta + tehtävät TAI
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
d. Oppimistehtävät ja suullinen koe 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Suullinen koe 45 %
Tehtävät ja jatkuva näyttö 55 %

Vastuuopettaja

Marjaana Halsas, Pasila

Oppimateriaalit

Tuntityöskentelymateriaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali Moodle/Sharepoint harjoituspaketti (suullinen osuus)