Olet täällä

Ruotsin liikekieli 1

Ruotsin liikekieli 1
 • Tunnus: SWE1LS101
 • Laajuus: 3 op
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: ruotsi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lukion ruotsin oppimäärä tai vastaava

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa liikeruotsin rakenteet sekä liike-elämään liittyvän sanaston ja fraseologian.
 • osaa toimia kirjallisesti erilaisissa työelämän sosiaalisissa tilanteissa.
 • osaa hyödyntää pohjoismaisia tietolähteitä.

Sisältö

 • pohjoismaiseen kontekstiin liittyvät tekstit
 • kielioppi
 • sanasto

Työelämäyhteydet

Vierailijaluento/yrityskäynti/seminaari sekä yritysten esittelymateriaalia

Kansainvälisyys

Opintojakson aiheita käsitellään yhteispohjoismaisesta näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 30 h
Itsenäinen opiskelu 45 h
Kirjallinen koe 2 h

Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojaksolla noudatetaan tutkivan ja kehittävän oppimisen periaatteita.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija voi osoittaa kielisalkulla ja erillisellä näyttökokeella hallitsevansa opintojakson tavoitteet ja sisällöt. Näyttöön on oikeus osallistua vain yhden kerran ennen opintojakson alkua ja näyttökäytännöt sovitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla 1-5.
Opiskelijan on tällöin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaisen opintojakson alkamista.

Vastuuopettaja

Marketta Keisu, Pasila

Oppimateriaalit

Keisu, M. 2013. Svenska språkets strukturer för ledningsassistenter
lehtiartikkelit
tuntityöskentelymateriaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 Tyydyttävä

3 Hyvä

5 Kiitettävä

Tiedot ja taidot

Opiskelija

 • osaa käyttää jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy työelämän yksinkertaisista ja rutiininomaisista tilanteista ruotsin kielellä.
 • ymmärtää yksinkertaisia ajankohtaisia ja liike-elämää käsitteleviä tekstejä ruotsin kielellä.
 • laatii yksinkertaisia viestejä, jotka ovat rakenteiltaan ymmärrettäviä.
 • hallitsee keskeisen liikeruotsin ammattisanaston.

Opiskelija

 • osaa käyttää itsenäisesti jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy hyvin useimmista työelämän arkisista tilanteista ruotsin kielellä.
 • ymmärtää ajankohtaisia ja liike-elämää käsitteleviä tekstejä ruotsin kielellä.
 • tuottaa tekstiä, joka on usein selkeää ja johdonmukaista, ja tyyli on pääosin tilanteeseen sopivaa.
 • hallitsee ruotsin rakenteet ja liikeruotsin keskeisen ammattisanaston.

Opiskelija

 • osaa käyttää monipuolisesti jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy hyvin työelämän arkisista tilanteista ruotsin kielellä.
 • ymmärtää sujuvasti ajankohtaisia ja liike-elämää käsitteleviä tekstejä ruotsin kielellä.
 • tuottaa tekstiä, joka on selkeää ja johdonmukaista, ja hän osaa välittää viestin tilanteeseen sopivalla tyylillä.
 • hallitsee erinomaisesti ruotsin rakenteet ja liikeruotsin keskeisen ammattisanaston.

 

 

 

 

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja on aina ajoissa paikalla.
Osaa toimia itsenäisesti.
On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 80 %
Jatkuva näyttö ja etätehtävät 20 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään e-lomakkeella.