Olet täällä

XML

XML

Tunnus: SWD4TA011
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3.-7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Vaatimuksena on opintojakson Ohjelmointi (Java) suoritus ja suosituksena Verkkomultimedia-opintojakson suoritus.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia Java-kielellä pienen XML:ää käyttävän sovelluksen.

Sisältö

  • Mikä XML on ja mihin sitä käytetään
  • Rakennemäärittely XML Schemalla
  • HTML-sivun tekeminen XLT:llä
  • XML-dokumentin käsittely Javalla

Työelämäyhteydet

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö pyritään löytämään työelämästä.

Kansainvälisyys

Käytettävät ohjelmistot ja lähdeteokset ovat englanninkielisiä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot

Harjoitustyöt

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Sirpa Marttila

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali

Arviointi

Kurssi suoritetaan neljällä oppimistehtävällä ja oppimispäiväkirjalla. Kurssilla ei ole koetta.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.