Olet täällä

Espanjan jatko 1

Espanjan jatko 1

Tunnus: SPA8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: suomi/espanja
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija hallitsee espanjan kielen perusteet.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A2.
Opiskelijalla on valmius suoriutua erilaisissa työ- ja arkielämän kielenkäyttötilanteista ja hän ymmärtää normaalitempoista kieltä.

Sisältö

Erilaiset työ- ja arkielämän kielenkäyttötilanteet:

  • Menneisyydestä kertominen eri aikamuodoilla
  • Toiveiden, mielipiteiden ja kannanottojen ilmaiseminen
  • Lääkärissä asioiminen

Työelämäyhteydet

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja tulevia työelämän kommunikaatiotilanteita tukevaa  materiaalia.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Riippuen toteutustavasta, esim.
Lähiopetus ja tentit 48 h 
Itsenäinen työskentely 32 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssia ei voi suorittaa ahotoimalla.

Vastuuopettajat

Alicia Jauregui-Renaud
Pia Mattila

Oppimateriaalit

Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki 2012. Español Uno. 13., uudistettu painos. Finn Lectura.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Kurssin perussanaston, sanontojen ja kieliopin perusrakenteiden hallinta sekä selviäminen espanjan kielellä erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija ymmärtää jonkin verran yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija pystyy käyttämään oppimaansa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opiskelija ymmärtää usein yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa lähinnä tutuissa, monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opiskelija ymmärtää yleensä yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, monipuolisiin kielenkäyttötilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit ja kirjalliset oppimistehtävät 60 % ja suullinen osuus ja aktiivinen läsnäolo 40 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.