Olet täällä

Verkkoviestinnän multimediatyökalut

Verkkoviestinnän multimediatyökalut

Tunnus: SME4TA006
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää verkkomultimedian kurssin suorittamista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota perustiedot ja –taidot verkkoviestinnän multimediatyökalujen käyttöön, pääasiassa Joomlan ja Wordpressin avulla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää nykyaikaisen verkkosivuston multimediaelementtien merkityksen viestinnässä
  • osaa käyttää työkaluja, joilla voidaan lisätä multimediaelementtejä  pk-yrityksen verkkosivuille
  • pystyy kehittämään näyttävän ja viestinnällisesti hyvin toimivan verkkosivuston, jossa käytetään tarkoituksenmukaisesti mediaelementtejä
  • pystyy kehittämään omaa osaamistaan Silverlightin ja muiden vastaavien tuotteiden parissa

Työelämäyhteydet

Pk-yrityksen sivuston uudistaminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus
Itsenäinen työskentely
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on arviointiprosessi, jossa annetaan opintopisteitä aiemmin hankitusta osaamisesta. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua esim. aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. AHOT antaa opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamisensa näytöllä. Opiskelija osoittaa työtodistuksilla tai muulla vastaavalla näytöllä hallitsevansa opintojaksojen tavoitteissa ja sisällöissä kuvatut asiat. Näyttö arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Opiskelija ilmoittautuu toteutukseen ja viimeistään 1. lähiopetuskerralla neuvottelee opettajan kanssa AHOT-näyttömahdollisuudesta. Opiskelija voi Ahot-menettelyllä osoittaa osaamisensa vain julkistettavissa oleviin palveluihin.

Vastuuopettaja(t)

Heikki Hietala, Malmi

Oppimateriaalit

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama materiaali.

Arviointiperusteet

Yksilölliset harjoitustyöt 100 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.