Olet täällä

Sosiaalinen media liiketoiminnan tukena

Sosiaalinen media liiketoiminnan tukena

Tunnus: SME4TA005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla on valmiudet virtuaaliopintoihin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätöihin verkossa. Virtuaaliopinnot vaativat itseohjautuvuutta, määrätietoisuutta ja aikatauluun sitoutumista sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn verkossa.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on tutustua sosiaalisen median mahdollisuuksiin liiketoiminnan tukena. Keskiössä on digitaalinen viestintä ja vuorovaikutus liiketoiminnan näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee sosiaalisen median ilmiönä, ja osaa hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnan edistämiseen
  • hallitsee niin ICT-asiantuntijan kuin markkinoinnin asiantuntijan tai yrittäjän työssä tarvittavat sosiaalisen median työkalut, käytännöt ja prosessit sekä osaa soveltaa osaamista työhönsä
  • on perehtynyt yhteisöviestinnän muutokseen ja ymmärtää tämän kehityksen organisaatioiden toimintaan
  • omaa yleistiedot projektiviestinnästä ja muutoshallinnasta ja osaa soveltaa näitä tietoja ICT-projektien menestyksekkääseen läpiviemiseen

Sisältö

  • Uusi ja vanha työyhteisöviestintä - tiedotuksesta yhteiseen sisällön luomiseen
  • Sosiaalisen median työkalut, kanavat, yhteisöt ja prosessit
  • Sosiaalisen media liiketoiminnan tukena: business case -esimerkit
  • Tiedon rakentelu ja jakaminen
  • Vuorovaikutuksen kehittäminen ja ylläpitäminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Ei lähiopetusta
Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely verkossa 83 h
Oman oppimisen arviointi

Vastuuopettaja

Outi Valkki

Oppimateriaali

Opettajan Moodlessa jakama materiaali, ja itsenäisesti ohjeistuksen mukaisesti haettu tieto.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Tehtävät
Vertaisarvioinnit
Aktiivisuus ja osallistuminen

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.