Olet täällä

Tuotteistaminen

Tuotteistaminen

Tunnus: SME4TA004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Pakollisista ammattiopinnoista opintojaksot erittäin suositeltavia ovat sekä Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö että Liiketoimintaprosessit tai vastaavat tiedot. Opintojaksolla on sidonnaisuus opintojaksoihin Ohjelmistokehitys, PK-yrityksen tietojenkäsittely,  PK-yrityksen visuaalinen viestintä ja PK-yrityksen sähköinen kaupankäynti, mutta tämä opintojakso on suoritettavissa ennen niitä.
Opintojaksolla Innovointi on samankaltaisuuksia tähän opintojaksoon.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on hahmottaa käytännön tasolla ict-palvelujen kehittäminen tuotteeksi, jota voidaan tarjota markkinoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on omaksunut ict-palvelutuotteen tuotteistamisen keskeiset käsitteet ja konseptit
  • ymmärtää ennakoinnin merkityksen ict-palveluliiketoiminnan kehittämisessä
  • tunnistaa mitä asioita on otettava huomioon käytännön tuotteistamistyössä.

  
Sisältö

  • (uusien palvelutuotteiden kehittäminen)
  • visioiva tuotekonseptointi palvelujen tuotteistamisessa
  • ict-palveluiden profilointi, vakiointi ja erilaistaminen
  • tuotteistamisen työvälineitä

Työelämäyhteydet

Opiskelija voi tuotteistaa olemassa olevan ict-palvelun
Mahdollinen kilpailuun osallistuminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus tai aikaan sidottu opetus n. 5-16 h

Itsenäistä ryhmätyöskentelyä 59-65 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osan suorituksesta voi tehdä osallistumalla sopivaan kilpailuun tai yrityshautomoon (Start up school). Ota yhteys vastuuopettajaan.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on arviointiprosessi, jossa annetaan opintopisteitä hankitusta osaamisesta. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua esim. aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. AHOT antaa opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamisensa näytöllä. Opiskelija osoittaa portfoliolla hallitsevansa opintojaksojen tavoitteissa ja sisällöissä kuvatut asiat. Osaamista ei voi perustella tähän tutkintoon jo sisällytetyillä opinnoilla. Opiskelija voi Ahon-menettelyllä osoittaa osaamisensa vain julkistettavissa oleviin (ei-salaisiin) palveluihin. Näyttö arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Opiskelija ilmoittautuu toteutukseen, kerää osaamisportfolionsa ja viimeistään 1. kontaktitapaamisen aikana neuvottelee opettajan kanssa AHOT-mahdollisuudesta.

Vastuuopettaja(t)

Tiina Koskelainen, Malmi

Oppimateriaalit

Toteutussuunnitelmassa ilmoitettu materiaali.
Muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointiperusteet

 

1

3

5

Tiedot

Pystyy nimeämään tuotteistamisen tärkeimmät käsitteet ja ict-palvelutuotteen kehittämisprosessin osatekijät.

Lisäksi pystyy määrittelemään yleisellä tasolla tuotteistamisen tärkeimmät käsitteet. Hahmottaa sisäisen ja ulkoisen tuotteistamisen osatekijät ict-palvelutuotteessa.

 

Taidot

Kykenee analysoimaan olemassa olevan tuotteistetun tuotteen osatekijät ja kuinka pitkälle ko. tuote on todellisuudessa tuotteistettu.

Edellä olevan lisäksi kykenee tuotteistamaan olemassa olevan ict-palvelun.

Lisäksi pystyy versioimaan ja jatkokehittämään tuotteistettua tuotteen lajitelmaa ja valikoimaa.

 

Aktiivisuus/suoritus

Osallistuu mahdolliseen ideointitapahtumaan tai ideointikilpailuun.

Osallistuu vain vähän ryhmän toimintaan.

 

Lisäksi mahdollisessa ideointitapahtumassa  kehittää myös muiden ideoita tai osallistuu toimintakelpoisella idealla ideointikilpailuun.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.

Osallistuu mahdollisiin vierailuluentoihin.

 

 

Lisäksi osallistuu mahdolliseen ideointitapahtumaan niin, että kehittää innovatiivisesti omia ja muiden ideoita, tai osallistuu ideointikilpailuun maininnoin.

Osallistuu erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn, tuottaen opintojaksolle uutta.

Järjestää opintojaksolle aktiivisesti vierailuluentomahdollisuuksia ja yhteyksiä työelämään.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Yksilölliset harjoitustyöt 60 %
Ryhmätyö 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.