Olet täällä

PK-yrityksen sähköinen kaupankäynti

PK-yrityksen sähköinen kaupankäynti

Tunnus: SME4TA003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Hyvin suositeltavana pakollisista ammattiopinnoista opintojaksot Juridiikka, Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö, Usability and User Interface tai vastaavat tiedot ja taidot. Suositeltavat opintojaksot: Sosiaalinen media liiketoiminnan tukena ja Ohjelmistokehitys. Tai vastaavat tiedot soveltaen.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tunnistaa pk-yrityksen sähköisen liiketoiminnan toteuttamisen verkossa arvoketjuineen. Opiskelija osaa huomioida tyypillisimmät kuluttajasuojaan liittyvät asiat EU-tasolla. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen pienyrityksen verkkopalvelun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on omaksunut sähköisen kaupankäynnin keskeiset käsitteet ja konseptit
  • ymmärtää kuluttajasuojan, säännösten ja hyvän kauppiastoiminnan merkityksen sähköisessä kaupankäynnissä
  • osaa hyödyntää sosiaalista mediaa osana sähköistä liiketoimintaa

Sisältö

  • sähköisen kaupankäynnin liiketoimintamallit
  • sähköisen kaupankäynnin sääntely, itsesääntely ja yhteissääntely
  • pienen sähköisen palvelun suunnittelu, prototyypittely ja käytettävyystestaus

Työelämäyhteydet

Opiskelija voi suunnitella ja toteuttaa pienen verkkopalvelun todelliselle toimeksiantajalle.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetusta tai ajallisesti sidottua ohjausta on n. 1-11 h, katso toteutussuunnitelma. Itsenäistä (yksilö- ja ryhmä)työskentelyä on n. 80-70 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on arviointiprosessi, jossa annetaan opintopisteitä aiemmin hankitusta osaamisesta. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua esim. aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. AHOT antaa opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamisensa näytöllä. Opiskelija osoittaa työtodistuksilla tai muulla vastaavalla näytöllä hallitsevansa opintojaksojen tavoitteissa ja sisällöissä kuvatut asiat. Näyttö arvioidaan asteikolla 1 - 5.
Opiskelija ilmoittautuu toteutukseen, kokoaa osaamisestaan alustavan portfolion ja viimeistään 1. (lähi)opetuskerralla neuvottelee opettajan kanssa AHOT-näyttömahdollisuudesta.

Vastuuopettaja(t)

Tiina Koskelainen, Malmi

Oppimateriaalit

Lahtinen, T. 2013. Verkkokaupan käsikirja. Yrityskirjat. Helsiknki.
Vehmas, S. 2008. Perusta verkkokauppa. Docendo
Tinnilä, M-, Vihervaara T., Klimscheffskij J. & Laurila A. 2008. Elektroninen liiketoiminta 2.0, avainkäsitteistä ansaintamalleihin (tai vastaava vanhempi: Mallat, N., Tinnilä, M. & Vihervaara T. 2004)
Kuluttajavirasto. Verkkokauppa
Asiakkuusmarkkinointiliitto. Pelisäännöt (siltä osin kuin koskevat verkkokauppaa)
Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle. 2006
Euroopan kuluttajakeskus: Usein kysyttyä ja Lainsäädäntöä (siltä osin kuin koskee verkkokauppaa). Ohjeita rajat ylittävään kauppaan ja etämyynti. Howart-verkkokauppa-apuri
Verkkokaupan lakeja ja käytänteitä B2C. OECD
Tullin yleisohjeet verkkokauppiaan kannalta
Oppimateriaali tarkentuu opintojakson alussa.

Arviointiperusteet

Arvioinnin Kohteet/Tasot

1

3

5

Tiedot

Pystyy nimeämään sähköisen kaupankäynnin tärkeimmät käsitteet.

Lisäksi hahmottaa kuluttaja- ja yrityskaupankäynnin osatekijät ja sääntelyn.

Lisäksi tuntee sääntelyn ja itsesääntelyn tekijät (myös kansainvälisesti).

Taidot

Kykenee analysoimaan olemassa olevan kaupallisen verkkopalvelun osatekijöitä ja huomioimaan sääntelyn liittyvät tärkeimmät asiat projektissaan.

Lisäksi osaa soveltaa tietojaan projektissa. Kykenee suunnittelemaan pk-yritykselle pienimuotoisen kaupallisen verkkopalvelun huomioiden sääntelyn.

Lisäksi pystyy suunnittelemaan skaalautuvan palvelun, huomioimaan yhteis- ja itsesääntelyn. Kykenee hyödyntämään sosiaalisen median yhteisöllisyyttä luodakseen kokonaisvaltaisen asiakaslähtöisen sähköisen palvelukokonaisuuden.

Aktiivisuus/suoritus

Osallistuu vain vähän toteutuksen ja ryhmän toimintaan.

Ei osallistu mahdollisiin vierailuluentoihin.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan edistäen työn kulkua.

Osallistuu mahdollisiin vierailuluentoihin.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan ja kehittää innovatiivisesti omia ja muiden suunnitelmia.

Osallistuu aktiivisesti opintojakson työskentelyyn, tuottaen opintojaksolle uutta tietoa ja taitoa.

Järjestää vierailuluentomahdollisuuksia ja yhteyksiä työelämään.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti tai vastaava tietopohjainen yksilösuoritus 40 %
Yksilötyöt 20 %
Ryhmätyöt 40 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.