Olet täällä

PK-yrityksen tietojenkäsittely

PK-yrityksen tietojenkäsittely

Tunnus: SME4TA001
Laajuus: 3 op (81 h) 
Ajoitus: 5. lukukausi 
Kieli: suomi 
Opintojakson taso: vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa pk-yritykselle tyypilliset tietojenkäsittelyn haasteet
 • tietää pk-yrityksen toiminnan osa-alueet
 • osaa kartoittaa osa-alueille soveltuvia ratkaisuja

Sisältö

 • pk-yrityksen erityispiirteet
 • pk-yrityksen laitteistot ja ohjelmistot
 • johdanto hankintatoimeen ja ulkoistamiseen
 • toiminnallisten järjestelmien rakentaminen
 • viestinnän tuki ja sosiaalinen media

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot ja tuntiharjoitukset
 • Analyysi ja raportti
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi. Opiskelija osoittaa kokemuksensa aiheesta ja laatii analyysin ja raportin.

Vastuuopettajat

Heikki Hietala
Irene Vilpponen

Oppimateriaalit

Tunneilla annettu kurssimateriaali

Arviointi

Viikkoharjoitukset ja analyysin raportti

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.