Olet täällä

Projektinhallinta

Projektinhallinta

Tunnus: SLF1LK001B
Laajuus: 1 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Kytkentä Yritystoiminta ja yrittäjyys (BUS1LK001), Markkinoinnin perusteet (MAR1LK001), Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet (FIE1LK005) sekä Tutkimustyön perusteet ja menetelmät -opintojaksoihin (MET2LKL001).

Oppimistavoitteet

Projektinhallinnan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää projektitöiden merkityksen oppimismenetelmänä sekä saa riittävät työkalut projektien läpiviemiseen ja tiedonhankintaan. Opiskelija pystyy toimimaan asiakkaan kumppanina ja yhteispelin rakentajana työelämässä.

Sisältö

  • Johdanto ja pääkäsitteet

  • Projektit oppimismenetelmänä

  • Ryhmädynamiikka

  • Tiedonhaku

  • Projektin/harjoitustöiden raportointi

  • Projektisuunnitelman rakenne ja sisältö

  • Projektin toteutus, lopetus ja esittäminen

  • Projektityö yrityksessä

 

 

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käsitellään projektityötä yrityksissä. Ryhmätöissä on esimerkkejä todellisesta työelämästä.

 

 

Kansainvälisyys

Projektityötä tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 4 h
Itsenäinen opiskelu 22 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

 

 

Vastuuopettaja(t)

Pekka Käyhkö

Oppimateriaalit

Karlsson, Å & Marttala, A. 2001. Projektikirja. Onnistuneen projektin toteuttaminen. Helsinki 2001

Kapakkala, A. 2006. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Helsinki: Edita

Lööw, M.2002.Onnistunut projekti. Projektijohtamisen ja –suunnittelun käsikirja.Tietosanoma Oy. Helsinki

Rissanen, T. 2002. Projektilla tulokseen – projektin suunnittelu, toteutus, motivointi ja seuranta. Jyväskylä

Ruuska, K. 1999. Projekti hallintaan. Jyväskylä

Virtanen, P. 2000. Projektityö. Porvoo: WSOY

Verkkoympäristöstä löytyvä materiaali ja oheiskirjallisuus

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Kaikista tehtävistä tulee olla hyväksytty suoritus määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä tehtäviä ei oteta huomioon. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arvosanat/

Kohteet

1 (min. 50 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
 Tiedot

Tuntee joiltain osin projektityön kentän ja pelisäännöt, mutta ko-konaiskuva opintojakson alueesta puuttuu.

Tuntee projektityön kentän ja pelisäännöt.

Tuntee erittäin hyvin projektityön kentän ja pelisäännöt.

 Taidot

Pystyy auttavasti selviytymään annetuista tehtävistä ja rakenta-maan perusmuotoisen projekti-suunnitelman.

Selviytyy annetuista tehtävistä. Pystyy osin digisoveltajana käyttämään suunnittelumalleja projektisuunnitelman teossa.

Pystyy laatimaan toteuttamiskelpoisia projektisuunnitelmia asiakkaan kumppanina.

 Pätevyys

Tuntemalla tarvittavat suunnitte-lumallit, opiskelija pystyy osallis-tumaan projektityöhön muiden projektijäsenten kanssa. Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.

On sitoutunut projektiinsa. Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan ja osaa toimia melko hyvin itsensä johtajana.

Pystyy asiaskkaan kumppanina ottamaan kokonaisvastuun projektista. Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn. Osaa toimia itsenäisesti ja yhteispelin rakentajana yhdessä muiden projektin jäsenten kanssa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.