Olet täällä

Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1

Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1

Tunnus: SLF1HA001
Laajuus: 1 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja minäpystyvyyden merkityksen
• osaa suunnitella omaa elämäänsä ja opintojaan
• tunnistaa henkilökohtaiset ja ammatilliset vahvuutensa, osaa kuvata ja arvioida niitä työelämässä
• tunnistaa työllistymismahdollisuuksia omien tavoitteidensa suuntaisesti
• tuntee työnhaun menetelmiä

Sisältö
• Itsetuntemus, psykologinen pääoma, ammatilliset vahvuudet
• Työnhaun menetelmiä, urasuunnittelun periaatteet, urasuunnitelman aloitus

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksytty
Opiskelija on osoittanut pohtineensa itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja minäpystyvyyden merkitystä. Hän tunnistaa henkilökohtaiset ja ammatilliset vahvuutensa sekä kiinnostuksen kohteensa. Opiskelija osaa laatia työnhakuun liittyviä dokumentteja.

Hylätty
Opiskelija ei pohdi itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja minäpystyvyyden merkitystä. Hän ei tunnista henkilökohtaisia ja ammatillisia vahvuuksiaan tai kiinnostuksen kohteitaan. Hän ei osaa laatia työnhakuun liittyviä dokumentteja.

Työelämäyhteydet
Duuniin.net –messut helmikuussa

Kansainvälisyys
Opiskelija ymmärtää alan työmarkkinoiden kansainvälisyyden.

Oppimistavat
Verkkototeutus, jossa yksi orientoiva lähiopetuskerta
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Kristiina Adamsson, Haaga
Ulla Ijäs, Haaga