Olet täällä

Venäjän kielen suullinen viestintä

Venäjän kielen suullinen viestintä

Tunnus: RUS8LH007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot Venäjän kielen liikeviestintä 1 ja 2 tai vastaavat tiedot. Opintojaksoa suositellaan myös Venäjälle tai Baltian maihin opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun aikoville opiskelijoille.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1 yhdessä  Venäjän liikeviestintä 1 ja 2 -opintojaksojen kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ilmaista itseään venäjän kielellä vapaasti ja luontevasti.
  • uskaltaa puhua rohkeasti venäjää ja osaa käyttää sitä liike-elämässä.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan Pietarin yliopistossa, yhden viikon aikana. Kurssi on suullisen venäjän kurssi, jota pitävät venäjänkieliset opettajat. Kurssilla harjoitellaan liike-elämän tilaisuuksia sekä tutustutaan Venäjän kulttuurielämään. Opiskelijat tekevät esitelmiä suomalaisista kaupungeista ja nähtävyyksistä sekä Pietarin suurimmista nähtävyyksistä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso koostuu lähiopinnoista, suullista harjoituksista sekä luennoista.

Lähiopetus 33 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi ennen koetta.

Vastuuopettaja

Virpi Donner

Oppimateriaalit

Pietarissa jaettavat monisteet ja ohjeet

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Suullinen näyttö 100 %  ja pidettävät esitelmät.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.