Olet täällä

Venäjän liikeviestintä 2

Venäjän liikeviestintä 2

Tunnus: RUS8LH006
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4-5 periodi
Kieli: suomi/venäjä
Opintojakson taso: perusopinnot, liikeviestintä 1
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat

Lähtötaso

Opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet liikeviestintä 1 tai jotka jo hallitsevat liike- elämän venäjän perusteet. Kurssi sopii mainiosti vaihdosta tulleille.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1 yhdessä liikeviestintä 1-jakson kanssa.

Oppimistavoitteet

Opiskelija selviytyy yrityselämän ja arkielämän tilanteista venäjän kielellä hyvin.

Sisältö

Matkustetaan Pietariin, opetellaan tilamaan hotellihuoneita, esittelemään yrityksiä, oman oppilaitoksen esittely, kulttuuriohjelman teko, CV:n tekeminen.
Opintojakso sisältyy Venäjä/Baltia – polun opintoihin. Suositellaan myös Venäjälle tai Baltian maihin opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun aikoville opiskelijoille.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistämiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv - tapahtumista.

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat erityselämästä ja yhteistyöprojektit.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso koostuu lähiopinnoista, suullista ja kirjallisista harjoituksista. Lähiopetusta 3h viikko.
Yritysesittely ja jatkuva suullisen osaamisen harjoittelu. Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi ennen kurssin loppumista.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Kurssin voi suorittaa AHOT-menettelyllä. Tällöin osaamisen arvioidaan asteikolla 0-5 (painoarvo suullisella 70% ja portfolion 30%)

Vastuuopettaja

Virpi Donner

Oppimateriaalit

Donner & Hyttinen: Käydäänpä asiaan, Perejdem k delu, Helsinki 2013

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää.

Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee usein johdonmukaisesti ja on pääosin ymmärrettävää. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää.

Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Suullinen jatkuva näyttö 70% , yritysesittelyn pitäminen 30% kirjallinen näyttö
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.