Olet täällä

Venäjän jatko 1

Venäjän jatko 1

Tunnus: RUS8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: venäjä ja suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava      

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Opiskelija on suorittanut Venäjän perusteet 2 -opintojakson tai hänellä on vastaavat tiedot venäjän kielestä (esim. 1 - 2 vuoden vastaavat opinnot). Opintojakso sopii kertauksena lukiossa venäjän kielen lyhyen oppimäärän lukeneille.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A2 suoritettuaan Venäjän jatkokurssit 1 ja 2.

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän ja vapaa-ajan tilanteissa huomioiden kielialueen kulttuurin ja kansainvälistyneen työympäristön. Hän ymmärtää ja oppii käyttämään laajemmin venäjän perusrakenteita.

Sisältö

  • Työelämän tilanteet
  • Arkielämän tilanteet
  • Vapaa-aika (myös teatterit, konsertit, näyttelyt ja harrastukset)
  • Venäjän maantuntemusta, kulttuuria ja historiaa

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistämiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv - tapahtumista.

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat erityselämästä ja yhteistyöprojektit.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentit 48 h
Itsenäinen työskentely 32 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Virpi Donner

Oppimateriaalit

Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 (Finn Lectura) ja opettajan monisteet

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee usein johdonmukaisesti ja on pääosin ymmärrettävää. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit ja harjoitukset 40 %
Suullinen näyttö 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.