Olet täällä

Venäjän perusteet 2

Venäjän perusteet 2

Tunnus: RUS8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: venäjä/suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava      

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Opiskelija on suorittanut Venäjän perusteet 1 -opintojakson tai hänellä on vastaavat tiedot venäjän kielestä.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukainen tasokielitason A1.

Opiskelija

  • suoriutuu jokapäiväisistä työ- ja arkielämän yksinkertaisista kielenkäyttötilanteista
  • pystyy käyttämään venäjää työmatkalla
  • ymmärtää venäjän markkina-alueen eri kulttuurien välistä viestintää ja toimii sen mukaan.

Sisältö

Aihealueet:

  • Venäjän kulttuuri
  • Ravintolakäyttäytyminen
  • Matkustelu ja vapaa-aika
  • Tutustutaan venäläiseen perhe-elämään

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä.
Lähiopetus 48 h (3 h/vko kahden periodin ajan; iltaopetus 4 h/12 vko), joka sisältää tentit. Itsenäinen työskentely 32 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakson vastuuopettaja

Virpi Donner

Oppimateriaalit

Kafe Piter 1, Marjatta Alestalo
sekä opettajan materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee usein johdonmukaisesti ja on pääosin ymmärrettävää. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Arviointi tehdään kirjallisten tenttien ja harjoitusten sekä suullisen näytön (70%) perusteella. Tarkempi erittely opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.