Olet täällä

Venäjän perusteet 1

Venäjän perusteet 1

Tunnus: RUS8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 6. lukukausi
Opetuskieli: venäjä ja suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava      

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taitotason A1 suoritettuaan venäjän perusteet 1 ja 2.

Opiskelija

 • oppii venäjän kielen aakkoset
 • oppii lukemaan tekstejä
 • ymmärtää sanojen painon ja intonaation
 • oppii yleiskielen sanastoa työelämän ja vapaa-ajan tarpeisiin
 • ymmärtää yksinkertaista puhuttua kieltä
 • ymmärtää venäjän markkina-alueen eri kulttuurien välistä viestintää ja toimii sen mukaan

Sisältö

 • Ääntämisen periaatteet
 • Venäjän kulttuuria
 • Tervehdykset, esittelytilanteet
 • Tapaamisesta sopiminen
 • Itsestä, opiskelusta ja työstä kertominen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä.
Lähiopetus 48 h (3 h/vko kahden periodin ajan; iltaopetus 4 h/12 vko), joka sisältää tentit. Itsenäinen työskentely 32 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistämiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv - tapahtumista.

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat erityselämästä ja yhteistyöprojektit.

Opintojakson vastuuopettaja

Virpi Donner

Oppimateriaalit

Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1/Finn Lectura
sekä opettajan materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee usein johdonmukaisesti ja on pääosin ymmärrettävää. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Arviointi tehdään kirjallisten tenttien ja harjoitusten sekä suullisen näytön perusteella. Tarkempi erittely on opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opiskelija oltava läsnä 75 % lähiopetustunneista. Suullinen osuus 70 %, kirjallinen 30%.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.